Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

”Korvaako lääke psykososiaalisen hoidon?”: Asiakkaiden kokemuksia psykososiaalisen tuen tarpeesta korvaushoidossa

Julkaisun nimi:

”Korvaako lääke psykososiaalisen hoidon?”: Asiakkaiden kokemuksia psykososiaalisen tuen tarpeesta korvaushoidossa

Tekijä:

Passila, K.

Ingressi:

Opinnäytetyössä selvitettiin opioidiriippuvaisten ihmisten psykososiaalisen tuen tarpeita korvaushoidossa. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä opinnäytetyön tilaajan A-klinikkasäätiön Katuklinikka-hankkeen kanssa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2021

Julkaisun tiedot:

Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, Sosionomikoulutus, Hämeenlinnan korkeakoulukeskus

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tutkimuskysymys oli ”Mitä korvaushoidossa olevat asiakkaat kertovat psykososiaalisen tuen tarpeestaan?” Kyseessä oli sattumanvarainen näyte niistä korvaushoidossa käyvistä ihmisistä, joita A-klinikkasäätiön Katuklinikan työntekijät kohtasivat kentällä työskennellessään. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin anonyymia kyselylomaketta. Tutkimukseen osallistui 46 korvaushoidon asiakasta.

Tutkimuksen perusteella psykososiaalisen tuen eri muodot ovat asiakkaille merkityksellinen osa lääkkeellistä korvaushoitoa. Vastausten mukaan tärkeimmiksi tuen muodoiksi nousivat yksilöllinen tuki, erityisesti talouteen liittyvissä asioissa, arkisista asioista keskusteleminen sekä toiminnallinen tekeminen. Seuraavaksi eniten toivottiin tukea terveyteen liittyvien asioiden hoidossa sekä itsetunto- ja voimavaraharjoituksia.

Vaikka pääosin vastauksissa ei esiintynyt merkittäviä eroja kuntouttavan ja haittoja vähentävässä hoidossa olevien välillä, niin yksilöllisen tuen osalta vastauksissa oli kuitenkin havaittavissa erilaisuutta. Kuntouttavassa hoidossa olevat kaipasivat itsetunto- ja voimavaraharjoituksia sekä tukea tulevaisuuden suunnitteluun, kun taas haittoja vähentävässä hoidossa olevien tarpeet liittyivät taloudellisten asioiden hoitamiseen ja asumiseen liittyvään tukeen.

Vastausten hajonta ja se, että kaikkia vastausvaihtoehtoja valittiin, voi ajatella kertovan siitä, ettei hoidon muotoja voi yleistää kaikille sopiviksi. Avoimessa palautteessa myös toivottiin, että hoitomuotojen tulisi perustua yksilölliseen tarpeeseen.

Asia-/Avainsanat: opioidiriippuvuus, korvaushoito, psykososiaalinen hoito

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/501041