Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Kokemuksia Turun A-klinikan peliriippuvaisten ryhmästä

Julkaisun nimi:

Kokemuksia Turun A-klinikan peliriippuvaisten ryhmästä

Tekijä:

Palmberg, M.

Ingressi:

Peliriippuvaisten vertaisryhmä tukee osallistujien kuntoutumista sekä pelaamisen vähentämistä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2018

Julkaisun tiedot:

Vaasan ammattikorkeakoulu, sosiaaliala

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyössä tarkastellaan Turun A-klinikalla järjestetyn peliriippuvaisten ryhmän vaikutuksia siihen osallistuville. Tutkimuksessa kartoitettiin ryhmään osallistuneen kokemuksia, näkemyksiä sekä mahdollisia kehittämisideoita ryhmästä. Näin ryhmäläisille annettiin mahdollisuus palautetteenantoon ja Turun A-klinikka sai arvokasta tietoa tulevaisuuden ryhmien kehittämistä ajatellen.

Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Tutkimukseen osallistui viisi ryhmäläistä. Ryhmän alussa toteutettiin alkukysely, jonka pohjana käytettiin eläytymismenetelmää. Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa ryhmään osallistujan mahdollisia odotuksia ja pelkoja ryhmään liittyen. Ryhmän lopussa haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna haastatteluna ja ne purettiin aineistolähtöisellä sisällönanalyysillä. Ilmaisut teemoiteltiin ja havainnollistettiin kuvioiden avulla. Teoriaosuus käsittelee rahapelaamista, rahapeliriippuvuutta sekä sen syntyä, tunnuspiirteitä ja hoitoa.

Tutkimustulokset osoittavat ryhmän toimineen hyvin ja se on tukenut osallistujia kuntoutumisessa sekä pelaamisen vähentämisessä. Tärkeimpinä seikkoina esiin nousi rahapeliriippuvuudesta ja kokemuksista keskusteleminen sekä vertaistuen merkitys. Ryhmä koettiin onnistuneena, kun siellä pystyi avoimesti kertomaan oman tarinansa ilman syyllistämistä tai moralisointia. Tärkeänä koettiin keskustelujen ja vertaistuen lisäksi ryhmään sitoutuminen sekä rehellisyys niin itseä kuin muita kohtaan. Kehittämistä nähtiin ryhmään osallistujien valinnassa, lisäksi toivottiin sitoutuneempia ryhmäläisiä. Ryhmäläisiä tulisi kannustaa keskustelemaan, mutta samalla toivottiin, että ryhmän säännöistä pidettäisiin kiinni, eli kun yksi puhuu, muut kuuntelevat. Pääsääntöisesti ryhmään oltiin erittäin tyytyväisiä ja ryhmän vetäjät saivat paljon kiitosta ammattitaitoisesta toiminnastaan.

Asia-/Avainsanat: rahapelaaminen, rahapeliriippuvuus, vertaistuki, kuntoutus

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/154680/Opinnaytetyo_Marjaana.pdf?sequence=1&isAllowed=y