Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Kohti kognitiivista yhteisöhoitoa? Helsingin vankilan päihteettömän osaston arviointi- ja kehittämistutkimus

Julkaisun nimi:

Kohti kognitiivista yhteisöhoitoa? Helsingin vankilan päihteettömän osaston arviointi- ja kehittämistutkimus

Tekijä:

Tourunen, J. Perälä, J.

Ingressi:

Tutkimus on Rikosseuraamusviraston Järvenpään sosiaalisairaalan tutkimusyksiköltä tilaama tutkimus, jossa arvioidaan Helsingin vankilan päihteettömän osaston toimintaa ja hoito-ohjelmaa kehittämistyön pohjaksi.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Yliopistollinen/sektoritutkimus

Julkaisuvuosi:

2004

Julkaisun tiedot:

Rikosseuraamusviraston julkaisuja 2/2004.

Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksessa arvioinnin kohteina ovat erityisesti osaston resurssointi, teoreettisten viitekehysten hyödyntäminen osaston hoito-ohjelmassa, vankien valinta osastolle, moniammatillisuuden hyödyntäminen osaston työryhmän toiminnassa sekä osaston vaikuttavuus.

Arviointi perustuu osaston työryhmän itsearviointiprosessiin (mm. SWOT -analyysi ja ITE -arviointi), osaston vankien teemahaastatteluihin, osallistuvaan havainnointiin sekä osastoa koskeviin tilastoihin ja dokumentteihin.

Tutkimus osoittaa selvästi päihdekuntoutuksen vaativuuden ja “haavoittuvuusherkkyyden” vankilan toimintaympäristössä. Työntekijöiden on vaikea keskittyä muiden töiden ohella yhden osaston toiminnan kehittämiseen ja vankien on vaikea irrottautua vankila- ja vankikulttuurin siteistä.

Päihteettömällä osastolla on vankilassa kuitenkin vakiintunut asema ja rakenne. Osastolle hakeutuu myös riittävästi päihdeongelmaisia vankeja. Osaston työryhmän jäsenillä on monipuolista koulutusta, kokemusta ja ammatillista osaamista.

Sen sijaan päihdekuntoutuksen näkökulmasta osaston luonne ja hoito-ohjelman sisältö eivät vielä ole selkeästi rakentuneet (“profiloituneet”) eikä osaston resurssointi täytä kaikilta osin päihdepalvelujen laatusuosituksia. Ulkoiset puitteet ja ammatilliset taidot osaston kehittämiseen kognitiivisen yhteisöhoidon suuntaan ovat olemassa, mutta edellytykset niiden tehokkaaseen hyödyntämiseen ovat olleet rajalliset.

Kehittämistyö vaatii mm. työryhmän yhteisen työnohjauksen ja koulutuksen käynnistämistä sekä osaston resurssien vahvistamista, jotta työryhmällä on mahdollisuus (aikaa) yhteisen tavoitteen määrittämiseen, oman työn systemaattiseen seurantaan ja arviointiin, moniammatillisen mutta yhdenmukaisen työotteen rakentamiseen sekä haluttujen teoreettisten viitekehysten (kognitiivuus ja yhteisöhoito) selkeämpään soveltamiseen osaston toiminnassa. Tämä edellyttää työryhmältä sitoutumista pitkäjänteiseen työskentelyyn sekä vankilalta ja rikosseuraamusvirastolta sitoutumista riittävien toimintaedellytysten turvaamiseen.

Asia-/Avainsanat: päihdekuntoutus, vankilahoito, päihteetön osasto, päihdeongelmat

Linkki julkaisuun:

https://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/ajankohtaista/julkaisut/risenjulkaisusarja/kohtikognitiivistayhteisohoitoahelsinginvankilanpaihteettomanosastonarviointi-jakehittamistutkimus.html