Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Kohti hyvää elämää – Järvenpään sosiaalisairaalan päihdeperheiden jatkokuntoutuspilottihanke ratkaisukeskeisenä muutosprosessina elämän tarkoituksen löytämisen ja myönteisen muutoksen näkökulmasta

Julkaisun nimi:

Kohti hyvää elämää – Järvenpään sosiaalisairaalan päihdeperheiden jatkokuntoutuspilottihanke ratkaisukeskeisenä muutosprosessina elämän tarkoituksen löytämisen ja myönteisen muutoksen näkökulmasta

Tekijä:

Pakkanen, A.

Ingressi:

Pilotin tavoitteena oli tuottaa päihdeperheiden kuntoutukseen malli, jossa perheet itse osallistuvat aktiivisesti hoitonsa suunnitteluun ja tavoitteiden rakentamiseen ja toimivat aktiivisina kuntoutujina - sen sijaan että kuntoutus olisi ulkoapäin tuotettua ns. asiantuntijavetoista toimintaa. Jatkokuntoutushankkeen tavoitteena oli myös suunnata kuntoutusprosessi laitoksesta ulospäin, avohoitoon ja asiakkaiden kotiin; sinne minne perheet laitosjakson jälkeen siirtyvät.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Muu opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2012

Julkaisun tiedot:

Lyhytterapiainstituutti, Helsinki.

Lyhyt kuvaus:

Voimavara- ja ratkaisukeskeisten ET-psykoterapiaopintojen lopputyöni kuvaa Järvenpään sosiaalisairaalan perheosaston päihdeperheiden jatkokuntoutuspilottihanketta siihen osallistuneen päihdeperheen kuntoutumisprosessina. Jatkokuntoutushanke toteutettiin JSS:n perheosastolla maaliskuusta heinäkuun loppuun 2010. Noin 20 sivuun tiivistetyssä lopputyössä esitellään jatkokuntoutushankkeen pääperiaatteet, tavoitteet ja kuvaillaan perheen kuntoutumisprosessin etenemistä. Erityisesti prosessia tarkastellaan voimavarakeskeisen psykoterapian ydinteeman; asiakaslähtöisyyden ja myönteisen muutoksen näkökulmasta sekä Viktor Franklinin esittämän elämän tarkoituksen löytämisen näkökulmasta.

Tärkeää prosessin kannalta oli ratkaisukeskeisyyden ydinajatuksen; asiakaslähtöisyyden hyödyntäminen, mikä toteutui perheen aktiivisena osallistumisena omaan kuntoutusprosessiin; mm. omaan tavoitteenasetteluun ja oman kuntoutusprosessin aktiiviseen suunnitteluun. Lisäksi työssä on kuvattu ratkaisukeskeistä tulevaisuuden uudelleen rakentamista ns. hyvän elämän hahmottelun ja visioinnin kautta, mikä on usein lyhytjänteiseen toimintaan tottuneille päihdeperheille erittäin haasteellista. Projektissa käytettiin ratkaisukeskeisen muutosmyönteisen haastattelun ja tulevaisuuden visioinnin lisäksi JSS:ssä yleisesti käytössä olevaa kognitiivis-behavioraalista terapeuttista viitekehystä mm. motivoivan haastattelun (MoHa) muodossa.

Jatkokuntoutuspilotin kohdalla projektin tulokset olivat erinomaiset. Perhe sitoutui jatkokuntoutukseen hyvin koko prosessin ajan, kyky vanhemmuuteen ja vuorovaikutukseen tammikuussa 2010 syntyneen poikavauvan kanssa näyttäytyi projektin aikana kasvavana ja perhe piti kiinni päihteettömyyden tavoitteistaan koko prosessin ajan aina elokuussa 2011 toteutuneeseen seurantatapaamiseen asti. Verkostoyhteistyö lähettävän kunnan lastensuojelun, sosiaalitoimen ja perhetyön kanssa toteutui tiiviinä yhteistyönä projektin aikana ja perhe jatkoi sitä kotiuduttuaan.

Asia-/Avainsanat: päihdeperhe, jatkokuntoutus

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/jss_paihdeperheiden_jatkokuntoutushanke_16042012-4.pdf