Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Kirjallinen ohjeistus korvaushoitoasiakasta palveleville tahoille

Julkaisun nimi:

Kirjallinen ohjeistus korvaushoitoasiakasta palveleville tahoille

Tekijä:

Elgland, E. Halonen, S.

Ingressi:

Korvaushoidossa olevat asiakkaat kokevat saavansa alempiarvoista kohtelua kuin muut ihmiset erityisesti terveydenhuollossa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2018

Julkaisun tiedot:

Tampereen ammattikorkeakoulu, sairaanhoitajakoulutus

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tehtävinä oli selvittää millaisia ennakkoasenteita korvaushoitoasiakkaisiin kohdistuu, sekä mitä ulkopuolisen ihmisen tulisi tietää korvaushoidossa olevan asioimiseen liittyvistä tuntemuksista. Opinnäytetyöstä syntyi kirjallinen ohjeistus korvaushoidossa olevan asiakkaan kohtaamisesta. Ohjeistus on tarkoitettu eri viranomaistahojen käyttöön. Ohjeistuksen tarkoituksena on tukea korvaushoitoasiakkaan ja virkailijan välistä kommunikaatiota niin, että asiakas tulee kuulluksi ja kohdatuksi.

Aineisto kerättiin haastattelemalla viittä korvaushoidossa olevaa asiakasta teemahaastatteluiden avulla. Tuloksista ilmeni, että korvaushoidossa olevat asiakkaat kokivat saaneensa alempiarvoista kohtelua kuin neihmiset, jotka eivät ole korvaushoidossa. Asiakaspalvelu koettiin epäammattimaisena. Haastateltavista korvaushoitoasiakkaista enemmistö koki tiedon korvaushoidosta ihmisten keskuudessa olevan puutteellista ja ennakkoluulojen johtuvan tietämättömyydestä. On tärkeää lisätä ihmisten tietoisuutta korvaushoidosta, sillä tieto vähentää ennakkoluuloja.

Asia-/Avainsanat: opioidiriippuvuus, korvaushoito, ennakkoluulot

Linkki julkaisuun:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2018113019345