Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

”Sitä huomaa miten se suhtautuminen muuttuu, kun tulee esiin oma tausta” – Korvaushoitoklinikan asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan välinen kohtaaminen yhteispäivystyshoidossa

Julkaisun nimi:

”Sitä huomaa miten se suhtautuminen muuttuu, kun tulee esiin oma tausta” – Korvaushoitoklinikan asiakkaiden ja hoitohenkilökunnan välinen kohtaaminen yhteispäivystyshoidossa

Tekijä:

Riipi, J.

Ingressi:

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää vaikeassa elämäntilanteessa olevan asiakasryhmän kohtaamisen parantamiseen ja ihmislähtöisen hoitotyön toteutumisen kehittämiseen.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2020

Julkaisun tiedot:

Lapin ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK)

Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksen tarkoituksena oli kerätä korvaushoidon asiakkaiden kokemuksia hoitajan ja asiakkaan välisistä kohtaamistilanteista akuuttihoidon tilanteissa. Tutkimuskysymyksinä tarkasteltiin, millaisia kokemuksia korvaushoidon asiakkailla on ollut kohtaamisesta hoitajan kanssa päivystyksessä, millaisena korvaushoitoklinikan asiakkaat tuntevat asemansa yhteispäivystyksessä ja miten hoitajan tulisi kohdata korvaushoitoa saava potilas. Tutkimus toteutettiin laadullisena teemahaastatteluna. Tutkimuksessa haastateltiin viittä korvaushoidon asiakasta.

Opinnäytetyön haastatteluista selvisi, että suurin osa haastateltavista olivat kokeneet heidän tarpeidensa ja toiveidensa jäävän huomioimatta yhteispäivystyksessä. Luottamus henkilökunnan ammattitaitoon näyttäytyi haastatteluissa hyvänä. Haastateltavat pitivät hoitajien hoidollista osaamista hyvänä, yhteispäivystystä turvallisena paikkana ja apua olevan saatavilla, jos terveydentila huononee. Haastateltavilta nousseet kehitysehdotukset akuuttiterveydenhuollolle liittyivät yksityisyyden suojaan, ennakkoluulottomaan kohtaamiseen, hoitajien asenteiden parantamiseen ja korvaushoidon tietouden lisäämiseen.

Asia-/Avainsanat: korvaushoito, kohtaaminen, päivystys, huumeet, päihteet, sairaanhoitaja, asenteet, terveydenhuolto

Linkki julkaisuun:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020052814906