Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

”Jos en olisi tänne päässyt, en tiedä missä nyt olisin”: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaiden kokemuksia saamastaan palvelusta

Julkaisun nimi:

”Jos en olisi tänne päässyt, en tiedä missä nyt olisin”: Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaiden kokemuksia saamastaan palvelusta

Tekijä:

Bashan, N. Inkeroinen, L.

Ingressi:

Opinnäytetyössä selvitettiin päihde- ja mielenterveysjärjestöjen palveluja käyttäneiden tai toimintoihin osallistuneiden asiakkaiden kokemuksia saamastaan palvelusta, sen esteistä ja odotuksista. Ihmisten kohtaaminen, yhdessä toimiminen ja ilmapiiri koettiin päihdepalveluiden tärkeimmäksi anniksi.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2017

Julkaisun tiedot:

Diakonia-ammattikorkeakoulu, Hoitotyön koulutusohjelma, sairaanhoitaja (AMK) + diakoninen hoitotyö / sairaanhoitaja (AMK).

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää päihde- ja mielenterveysjärjestöjen palveluja käyttäneiden tai toimintoihin osallistuneiden asiakkaiden kokemuksia saamastaan palvelusta, sen esteistä ja odotuksista. Yhteistyötahona oli A-klinikkasäätiö. Opinnäytetyön pohjana oli Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA), jonka hyvinvointikyselyn kolmen avokysymyksen vastauksia analysoitiin. Hyvinvointikysely on valtakunnallinen kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön palvelujen käyttäjille ja toimintoihin osallistuville suunnattu kysely.

Ensimmäisellä tutkimuskysymyksellä pyrittiin selvittämään, miten palvelu on vaikuttanut asiakkaan hyvinvointiin ja millainen kokemus asiakkaalla oli palvelusta. Toinen tutkimuskysymys kohdistui siihen, minkälaisia palveluja ihmiset kokevat tarvitsevansa mihin palvelujärjestelmä ei vastaa. Kolmantena tutkimuskysymyksenä oli minkälaisia odotuksia ja kehittämistarpeita asiakkailla on järjestöjen toiminnalle. Opinnäytetyö on laadullinen tutkimus ja tulosten saamiseksi käytettiin metodina sisällönanalyysiä.

Opinnäytetyön teoreettisena viitekehyksenä olivat päihderiippuvuus, mielenterveystyö, mielenterveyspalvelut ja päihdehuolto.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut tukivat asiakkaiden hyvinvointia monin tavoin, kuten lisäämällä arjenhallintaa, tarjoamalla toimintaa ja antamalla tukea ja osallisuuden tunnetta. Kehittämistarpeita olivat hoidon laatu ja saatavuus sekä palveluista tiedottaminen.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toimintaan oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Kehitysehdotuksina olivat toiminnan lisääminen sekä toiminnan sisällölliset muutokset. Mielenterveyspalveluiden, kuten matalan kynnyksen ja ennalta ehkäisevien palveluiden sekä sosiaalipalveluiden puute nousi esille vastauksista. Asiakkaat kokivat päihteiden käyttönsä olevan esteenä mielenterveyspalveluiden saamiselle. Matalan kynnyksen palveluita toivottiin lisää.

Mielenterveys- ja päihdepalvelut antavat tukea päihteettömyyteen ja mielenterveysongelmien kanssa kamppailuun. Ihmisten kohtaaminen, yhdessä toimiminen ja ilmapiiri koettiin palveluiden tärkeimmäksi anniksi.

Asia-/Avainsanat: mielenterveyspalvelut, päihdehuolto, kokemukset, matalan kynnyksen palvelut, kolmas sektori

Linkki julkaisuun:

http://www.theseus.fi/handle/10024/137762