Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

”Jos ei saa hoitoa, niin miten ne läheiset voi saada mitään?” Päihteidenkäyttäjien läheisten kokemuksia palvelujärjestelmästä

Julkaisun nimi:

”Jos ei saa hoitoa, niin miten ne läheiset voi saada mitään?” Päihteidenkäyttäjien läheisten kokemuksia palvelujärjestelmästä

Tekijä:

Jurvansuu, S. Laukkanen, S. Tourunen, J.

Ingressi:

Päihteitä käyttävien läheiset pitivät perheenjäsenensä saamia palveluja riittämättöminä ja tiedonkulkua hoitotahon kanssa puutteellisena. Lisäksi läheisten oman tuen hakeminen hahmottui satunnaiseksi ja riippuvaiseksi perheenjäsenen hoitosuhteesta. Tutkimus korostaa tarvetta lisätä läheisten tietoisuutta oikeudestaan tukeen sekä madaltaa tukikynnyksiä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2022

Julkaisun tiedot:

Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 1/2022:1–18. A-Klinikkasäätiö.

Lyhyt kuvaus:

Päihteidenkäyttäjien läheisille hahmottuu usein kaksi roolia suhteessa palvelujärjestelmään. He hakevat tukea itselleen kuormittavassa elämäntilanteessaan sekä toimivat päihteitä käyttävän perheenjäsenensä tukijana ja hoidon voimavarana.

Läheisten näkökulma palvelujen toimivuuteen on tärkeää huomioida läheisille kohdennettujen tukipalvelujen ja laajemmin päihdepalvelujen kehittämisessä. Artikkelissa tarkastellaan läheisten näkemyksiä ja kokemuksia palvelujärjestelmästä näissä kahdessa roolissa. Tutkimus perustuu päihdejärjestöjen piiristä kerättyyn kyselyaineistoon (N=203) ja neljästä läheishaastattelusta tehtyihin tapauskuvauksiin.

Valtaosa kyselyyn vastanneista läheisistä piti perheenjäsenensä saamia palveluja riittämättöminä ja tiedonkulkua hoitotahon kanssa puutteellisena. Heidän näkökulmastaan palvelujärjestelmän ongelmakohtia olivat sen sekavuus ja pirstaloituneisuus, hoitoon pääsyn ja hoitomotivaation osoittamisen vaikeudet, palveluista ulossulkeminen kaksoisdiagnoosin takia sekä joustamattomat hoitokäytännöt.

Läheisten oma tuen hakeminen hahmottui satunnaiseksi ja riippuvaiseksi perheenjäsenen hoitosuhteesta. Sitä vaikeuttivat päihdestigma, tiedon puute tukipalveluista, päihteitä käyttävän perheenjäsenen avuntarpeen priorisointi ja huonot palvelukokemukset.

Läheiset toivoivat ohjauksen heille suunnattuihin tukipalveluihin tapahtuvan systemaattisesti osana päihdepotilaan hoitoa.

Tukikynnyksiä voidaan madaltaa myös puheeksi oton käytännöillä, vahvistamalla läheisten tietoisuutta oikeuksistaan, parantamalla tukipalvelujen näkyvyyttä muissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa sekä kehittämällä jalkautuvan ja etsivän työn menetelmiä heidän tavoittamisekseen.

Asia-/Avainsanat: läheiset, palvelujärjestelmä, puheeksiotto

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/tietopuu_katsauksia_1_2022_jos_ei_saa_hoitoa_niin_miten_ne_laheiset_voi_saada_mitaan_paihteidenkayttajien_laheisten_kokemuksia_palvelujarjestelmasta.pdf