Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Ihmisten äänellä: järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelun tarpeet

Julkaisun nimi:

Ihmisten äänellä: järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelun tarpeet

Tekijä:

Pitkänen, T. Elovainio, M. Jokelainen, S. Tourunen, J.

Ingressi:

Järjestöjen toimintoihin osallistuneet kokivat toiminnan vaikuttaneen heidän hyvinvointiinsa ja elämänlaatuunsa merkittävästi. Erityisesti henkilöt, joiden elämäntilanne oli ollut erityisen hankala toimintoihin mukaan tullessa, olivat keskimääräisesti kokeneet suuria myönteisiä muutoksia.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2017

Julkaisun tiedot:

Pitkänen T, Elovainio M, Jokelainen, S & Tourunen J (2017) Ihmisten äänellä: Järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelun tarpeet. A-klinikkasäätiön raporttisarja 65.

Lyhyt kuvaus:

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt tavoittavat kansalaisia laaja-alaisesti. Erityisen merkittävää on se, että monenlaisten toimintojen kuten matalan kynnysten palvelujen, päiväkeskusten sekä päihde-, mielenterveys- ja asumispalveluiden kautta tavoitetaan paljon sellaisia ihmisiä, joiden ääni muuten jää usein kuulematta. Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli selvittää järjestöjen tavoittamien kansalaisten tilannetta, kokemuksia ja näkemyksiä.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA) toteutettiin talvella 2015-2016 hyvinvointikysely, jossa kartoitettiin järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeita ja palvelutarpeita. MIPA-hyvinvointikyselyyn vastasi kaikkiaan 1092 henkilöä. Vastauksista lähes kolme neljännestä tuli päihdejärjestöjen kautta ja neljännes mielenterveysjärjestöjen kautta. Vastanneet jaettiin tarkasteluissa kolmeen ryhmään: oman tai läheisen ongelman takia toimintoihin tai palveluihin osallistuneet, ainoastaan läheisen ongelman takia osallistuneet sekä muusta syystä osallistuneet.

Vastaajat olivat kokeneet järjestöjen toimintoihin osallistumisen vaikuttaneen heidän hyvinvointiinsa ja elämänlaatuunsa merkittävästi. Erityisesti henkilöt, joiden elämäntilanne toimintoihin mukaan tullessa oli ollut vaikea, olivat keskimääräisesti kokeneet suuria myönteisiä muutoksia monella elämän osa-alueella osallistumisen myötä. Hyvinvointikyselyn vastausten perusteella päihde- ja mielenterveysjärjestöistä haetaan ja saadaan kohtaamisia, jotka luonnollisina kohtaamisina ovat kaupungistumisen myötä viime vuosikymmeninä vähentyneet. Yksin asuvat sekä erilaisia ongelmia kohtaavat ihmiset tarvitsevat toistensa seuraa, yhdessä tekemistä ja jakamista sekä toisten ihmisten tukea.

Järjestötoimijoiden yhteistyö tutkimusten suunnittelussa ja toteuttamisessa on vastaisuudessakin tärkeää. Yhteistyössä syntyy tutkimuskysymyksiä, jotka täyttävät käytännöllisiä tiedon tarpeita ja joita voi hyödyntää toimintojen kehittämisessä. Tulevaisuudessa olisi hyvä voida toteuttaa seurantatutkimuksia, joissa tutkittaisiin erityisesti toimintakyvyssä, elämäntilanteessa ja elämän laadussa toimintojen aikana tapahtuneita muutoksia sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä hyödyntäen.

Asia-/Avainsanat: päihde- ja mielenterveysjärjestöt, hyvinvointi, palvelut

Linkki julkaisuun:

https://a-klinikkasaatio.fi/sites/default/files/2019-12/raporttisarja_65.pdf