Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Hyvä- ja huono-osaisuuden kokemus päihdejärjestöjen palvelun käyttäjillä

Julkaisun nimi:

Hyvä- ja huono-osaisuuden kokemus päihdejärjestöjen palvelun käyttäjillä

Tekijä:

Kammonen, K.

Ingressi:

Päihdejärjestöjen palvelujen käyttäjistä ja toimintoihin osallistuvista vastaajista yli puolet koki itsensä sekä hyvä- että huono-osaiseksi. Huono-osaisuuden kokemus oli yhteydessä useisiin elämänlaatua huonontaviin tekijöihin.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2016

Julkaisun tiedot:

Tampereen yliopisto, terveystieteiden yksikkö, kansanterveystiede.

Lyhyt kuvaus:

Huono-osaisuus voidaan ymmärtää monin eri tavoin ihmisen omien arvojen ja kriteerien perusteella. Huono-osaisuuden yksiselitteinen määrittäminen on haasteellista, jopa mahdotonta. Usein huono-osaisuus liitetään talouden tai hyvinvoinnin puutteisiin tai sen voidaan katso esiintyvän myös Allardtin hyvinvoinnin ulottuvuuksien puutteina. Huono-osaisuutta voidaan tarkastella ja arvioida objektiivisin tai subjektiivisin sekä absoluuttisin tai relatiivisin mittarein.

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin kuuden päihdejärjestön palveluja käyttävien tai niiden järjestämiin toimintoihin osallistuvien omaa kokemusta hyvä- ja huono-osaisuudesta sekä kokemukseen yhteydessä olevia tekijöitä. Vastaajia oli yhteensä 652, joista 60 % oli miehiä ja lähes 70 % 35–65-vuotiaita. Suurin osa (56 %) koki itsensä sekä hyvä- että huono-osaiseksi, 31 % hyväosaiseksi tai erittäin hyväosaiseksi ja 14 % huono-osaiseksi tai erittäin huono-osaiseksi.

Järjestöjen välillä oli eroja hyvä- ja huono-osaisuuden kokemuksen jakautumisessa, eniten huono-osaisuutta kokivat päihdehäiriöiden keskellä olevat ja vastaavasti eniten hyväosaisuutta kokivat toipujat sekä vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaan osallistuvat.

Asia-/Avainsanat: hyvä- ja huono-osaisuus, hyvinvoinnin ulottuvuudet, päihdehäiriöt, päihdejärjestö, terveys, talous, elämänmerkityksellisyys

Linkki julkaisuun:

http://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/Kammonen_Karita_Gradu.pdf