Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Huumeiden käyttäjiä on monenlaisia: kahdensadan helsinkiläisen huumeiden aktiivikäyttäjän elämäntilanne ja päihteiden käyttö

Julkaisun nimi:

Huumeiden käyttäjiä on monenlaisia: kahdensadan helsinkiläisen huumeiden aktiivikäyttäjän elämäntilanne ja päihteiden käyttö

Tekijä:

Pitkänen, T. Perälä, J. Tammi, T.

Ingressi:

Artikkelissa verrataan kahta erilaista huumeiden käyttäjien ryhmää: yhteiskunnan marginaalissa eläviä ja yhteiskunnassa mukana olevia huumeiden käyttäjiä. Tutkimuksen tulosten perusteella nämä kaksi ryhmää poikkeavat toisistaan sekä huumeiden käytön että elämäntilanteen osalta.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2016

Julkaisun tiedot:

Tietopuu: Tutkimussarja 1: 1-10.

Lyhyt kuvaus:

Huumeiden käyttöä koskevaa keskustelua ohjaavat usein yksinkertaistavat mielikuvat huumeidenkäyttäjistä. Aktiivisesti huumausaineita käyttäviä ihmisiä on kuitenkin monenlaisia. Haastattelututkimuksen tavoitteena oli kuvata keskenään erilaisia huumeiden käyttäjiä sekä verrata heidän taustojaan ja päihteiden käyttötapojaan.

Ensimmäisessä vaiheessa (H1, n = 100) haastateltaviksi tavoiteltiin yhteiskunnan marginaalissa eläviä huumeiden käyttäjiä pääasiassa terveysneuvontapisteiden kautta. Toisessa vaiheessa (H2, n =102) haastateltaviksi tavoiteltiin yhteiskuntaan integroituneita huumeiden aktiivikäyttäjiä tuttavaverkostojen kautta. Strukturoidut haastattelut toteutettiin Helsingissä yhteiseurooppalaisen Quaf2-hankkeen lomaketta käyttäen.

Ensimmäisessä ja toisessa vaiheessa haastatellut poikkesivat toisistaan huomattavasti sekä elämäntilanteensa että huumeiden käyttönsä osalta. Ensimmäisessä vaiheessa haastatellut käyttivät huumeita suurimmaksi osaksi suonensisäisesti pääpäihteinään opioidit, amfetamiinit ja bentsodiatsepiinit. Toisessa vaiheessa haastatelluista yksikään ei käyttänyt huumeita suonensisäisesti. Molemmissa ryhmissä alkoholia ja kannabista käytettiin hyvin yleisesti ja amfetamiinia melko yleisesti.

Huumeiden käyttöä koskevassa keskustelussa sekä hoidon ja huume-ehkäisyn suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että marginaalissa olevien käyttäjien lisäksi on olemassa huumeiden aktiivikäyttäjiä, jotka ovat integroituneet yhteiskuntaan. Yleistäen voidaan todeta, että huumeiden suonensisäinen käyttö ja opioidien käyttö ovat selviä merkkejä huumeidenkäyttäjän yleisestä huono-osaisuudesta.

Asia-/Avainsanat: huumeet, iv-käyttö, integroituneet ja marginalisoituneet käyttäjät

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/Tietopuu_Tutkimussarja_1_2016.pdf