Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Hankearvioinnin kehittämisen lähtökohdat, viitekehys ja toimintamalli: hankearvioinnin kehittäminen A-klinikkasäätiössä

Julkaisun nimi:

Hankearvioinnin kehittämisen lähtökohdat, viitekehys ja toimintamalli: hankearvioinnin kehittäminen A-klinikkasäätiössä

Tekijä:

Saarinen, T.

Ingressi:

Hankkeiden toimintaympäristön muutosten seurantaa ja ennakkoarviointia tulisi kehittää ja yhteistyötä hankkeiden ja toiminnan arvioinnissa tulisi vahvistaa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2015

Julkaisun tiedot:

Lahden ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen, ylempi AMK.

Lyhyt kuvaus:

Suomalainen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä on muuttumassa ja yhteiskunnan taloudellisten reunaehtojen kaventuessa järjestöjen ja palveluiden kehittämisessä tulee huomioida entistä tarkemmin niiden laatu. Kehittämishankkeiden oikean kohdentamisen ja arvioinnin avulla voidaan lisätä toiminnan laatua ja vaikuttavuutta sosiaali- ja terveysalalla sekä järjestöissä.

Kehittämishankkeen tarkoituksena oli kehittää hankearviointia A-klinikkasäätiössä ja sen myötä vahvistaa kehittämistyön laatua ja vaikutuksia. Kehittämismenetelmänä hankkeessa käytettiin toimintatutkimusta, johon osallistuivat A-klinikkasäätiön kehittämishankkeiden työntekijät arvioinnin kehittämisfoorumeissa sekä kehittämisyksikön edustajat arviointityöryhmässä. Aineistonkeruumenetelmänä toimintatutkimuksessa käytettiin fokuskeskusteluja. Kehittämishankkeen tuloksena selvitettiin hankearvioinnin kehittämisen lähtökohdat A-klinikkasäätiössä sekä luotiin hankearvioinnin viitekehys ja toimintamalli. Hankearvioinnin viitekehyksen teoreettisena pohjana käytettiin Robsonin (2001) kuvaamaa arviointiasetelman rakentamisen viitekehystä.

Hankearvioinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää hahmottaa arvioinnin kokonaisuus ja merkitys hankkeen eri vaiheissa. Arviointi on kehittämisen työväline ja hankkeen kompassi, joka ohjaa kehittämistyötä oikeaan suuntaan ja tekee näkyväksi hankkeen tulokset ja vaikutukset. Hankearviointi sisältää kuitenkin useita kehittämishaasteita. Hankkeiden toimintaympäristön muutosten seurantaa ja ennakkoarviointia tulisi kehittää sekä vahvistaa yhteistyötä hankkeiden ja toiminnan arvioinnissa. Lisäksi hankearvioinnin viitekehyksen ja toimintamallin jalkauttaminen kehittämishankkeisiin vaatii jatkossa perehdyttämistä ja yhteistä työskentelyä.

Asia-/Avainsanat: arviointi, hankearviointi, kehittäminen, toimintatutkimus

Linkki julkaisuun:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2015111016200