Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Halu elää terveellisesti syö kiinnostusta alkoholinkäyttöön

Julkaisun nimi:

Halu elää terveellisesti syö kiinnostusta alkoholinkäyttöön

Tekijä:

Saarainen, T. Takala, J. Mäkäräinen, S.

Ingressi:

Suurin syy sille, etteivät nuoret halua käyttää alkoholia, oli tutkimuksen mukaan kiinnostus terveellisiä elämäntapoja kohtaan. Aikuisten tulee kantaa vastuuta siitä, ettei haitallinen alkoholikulttuuri jää nuorten harteille.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammatilliset lehdet

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Tiimi 1/2019, s. 26-27.

Lyhyt kuvaus:

Nuortenlinkin ja Varjomaailman toteuttamassa verkkokyselyssä selvitettiin nuorten päihteidenkäyttöä ja siihen liittyviä asenteita sekä sitä, miten nuoret kokivat vanhempiensa asenteiden ja huolehtimisen vaikuttavan päihteidenkäyttöönsä. Kyselyyn vastasi 404 iältään 16-20-vuotiasta nuorta.

Kyselyyn vastanneista yli 70 % kertoi käyttävänsä alkoholia ja kannabista oli kokeillut 15 %. Vastaajista ne, jotka käyttivät kannabista, usein myös joivat. Sen sijaan alkoholia käyttäneet käyttivät vain harvoin myös kannabista. Kyselyn perusteella voidaan todeta, ettei kannabis vaikuta korvanneen alkoholinkäyttöä, kuten julkisessa keskustelussa viime aikoina on väitetty. Alkoholinkäytön todettiin yleistyvän täysi-ikäistymisen myötä. Päihteitä käytettiin enimmäkseen sosiaalisissa tilanteissa. Suurin alkoholin käyttöön liittyvää kiinnostusta vähentävä tekijä oli kiinnostus terveellisiin elämäntapoihin (47 %).

Vanhempien salliva suhtautumistapa niin alaikäisten kuin täysi-ikäistenkin nuorten alkoholinkäyttöön vaikutti siihen sitä lisäävästi. Noin puolet vastanneista täysi-ikäisistä ajatteli, että vanhempien vastuulla on luoda sääntöjä nuoren alkoholinkäytölle.

Tulosten perusteella yhteiskunnassa päätöksentekijöiden, ammattilaisten sekä jokaisen aikuisen tulee kiinnittää huomiota siihen, että nuorten hyvinvointia ja nuorten ongelmallisen päihteidenkäytön ehkäisyä tuetaan.

Asia-/Avainsanat: nuoret, päihteet

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/tiimi_haluelaaterveellisestisyokiinnostustaalkoholinkayttoon.pdf