Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

”Haaveestani tehdä hyvää en ole luopunut”. Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä

Julkaisun nimi:

”Haaveestani tehdä hyvää en ole luopunut”. Vapaaehtoistoimintaan liittyvät merkitykset mielenterveys- ja päihdejärjestöissä

Tekijä:

Rissanen, P. Jurvansuu, S.

Ingressi:

Keskeistä mielenterveys- ja päihdejärjestöjen vapaaehtoistoiminnassa on vertaiskokemuksen jakaminen, halu auttaa, solidaarisuus ja kokemus itselle tärkeiden arvojen mukaisesta toiminnasta. Vapaaehtoistoimintaan osallistumisen motiivit vaihtelivat toimijoiden elämäntilanteiden mukaan.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Järjestötutkimus

Julkaisuvuosi:

2018

Julkaisun tiedot:

Tietopuu: Tutkimussarja 2/2018: 1-16. A-klinikkasäätiö

Lyhyt kuvaus:

Lähtökohdat: Järjestöjen vapaaehtoistoimintaan kohdistetaan paljon odotuksia. Julkisten palveluiden niukentuessa apu kanavoituu yhä useammin kolmannen sektorin toimijoiden ja vertaistuellisten yhteisöjen kautta. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen vaatii tutkittua tietoa sen mahdollisuuksista ja rajoista. Artikkelissa tarkastellaan mielenterveys- ja päihdejärjestöjen vapaaehtoistoimintaa motivaatio- ja sosiaalisten representaatioiden teorioiden valossa.

Menetelmät: Tutkimus perustuu kahteen kyselyaineistoon. Mielenterveys- ja päihdeyhdistysten (n=187) johdolle suunnatussa kyselyssä kartoitettiin ketkä näissä yhdistyksissä toimivat vapaaehtoisina. Vapaaehtoisilta (n=127) kerätyn kyselyaineiston pohjalta tarkasteltiin toimintaan liittyviä motiiveja ja jaettuja merkityksiä.

Tulokset: Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen vapaaehtoistoiminta asettui vertaistuen tarjoamisen ja vapaaehtoisen auttamisen ulottuvuuksille. Kuntoutujat, työttömät ja omaiset hakivat toiminnasta vertaisuuden kokemusta, työssäkäyviä ja opiskelijoita toimintaan motivoi osaamisen hyödyntäminen ja ammatillisten valmiuksien kehittäminen. Kaikkia toimijoita yhdistivät halu auttaa, vaikuttaa ja osoittaa solidaarisuutta. Vapaaehtoistoiminta rakentui omaehtoiseksi toiminnaksi, johon osallistumalla kuntoutujat ja heidän omaisensa voivat vapautua aktiiviseen toimijuuteen itsensä ja viiteryhmänsä hyväksi ja ammattilaiset hyödyntää osaamistaan vapaammin kuin palkkatyössä.

Päätelmät: Mielenterveys- ja päihdejärjestöjen vapaaehtoistoiminnassa on tärkeää huomioida toimijoiden taustat ja tehtävien moninaisuus, jolloin mahdollistetaan vertaistuen antaminen ja saaminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen sekä asiantuntijuuden ja ammattitaidon vahvistaminen. Vapaaehtoistoiminnan kehittämisessä on säilytettävä kolmannen sektorin ominaislaatu ja varmistettava osallistumisen matala kynnys, tasavertaisuus ja toiminnan vapaus.

Asia-/Avainsanat: päihdeyhdistykset, mielenterveysyhdistykset, vapaaehtoistoiminta,  motivaatio, vertaistuki, kansalaistoiminta, sosiaalinen representaatio

Linkki julkaisuun:

https://tiedostot.a-klinikkasaatio.fi/Tietopuu_Tutkimussarja_2_2018_Rissanen_ja_Jurvansuu.pdf