Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Fysioterapeutti päihdekuntoutujan toimintakyvyn edistäjänä

Julkaisun nimi:

Fysioterapeutti päihdekuntoutujan toimintakyvyn edistäjänä

Tekijä:

Kainulainen, J. Kuvaja, J.

Ingressi:

Päihteiden käyttö on yhteiskunnallisesti tarkasteltuna merkittävä kansanterveydellinen ongelma, joka aiheuttaa vuosittain miljardikustannukset. Päihdekuntoutuksella on vahvasti psykososiaaliset perinteet, minkä vuoksi fysioterapian hyödyntäminen tällä alueella on vähemmän tunnettua.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2014

Julkaisun tiedot:

Metropolia Ammattikorkeakoulu, fysioterapian koulutusohjelma, fysioterapeutti (AMK).

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten päihdekuntoutuksen parissa työskentelevät fysioterapeutit kuvaavat omaa työtään ja millaisin keinoin fysioterapeutti voi edistää päihdekuntoutujan toimintakykyä moniammatillisessa työryhmässä. Työn tavoitteena oli ennen kaikkea lisätä tietoisuutta psykofyysisen fysioterapian hyödyntämisestä päihdekuntoutuksessa.

Opinnäytetyö perustuu kvalitatiivisiin tutkimusmenetelmiin, ja aineisto on kerätty haastattelemalla kahta päihdekuntoutuksen parissa työskentelevää fysioterapeuttia. Haastatteluissa korostui erityisesti tasavertaisen kohtaamisen ja vuorovaikutuksen merkitys, kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen kehollisten työskentelymenetelmien avulla, asiakkaiden aktivointi ja omatoimisuuden tukeminen sekä voimavarakeskeinen ajattelutapa. Oman roolinsa moniammatillisessa tiimissä fysioterapeutit kuvasivat nykyisin selkeästi määritellyksi ja arvostetuksi, mutta kokivat toiminnan aloittamisen olleen haasteellista. Fysioterapialla voidaan haastateltaviemme kokemuksen mukaan edistää päihdekuntoutujan toimintakykyä monin eri keinoin kehollisuuden kautta, mutta roolin vakiinnuttaminen osaksi päihdekuntoutusta vaatii vielä laajempaa tietoisuutta fysioterapian mahdollisuuksista päihdekuntoutuksessa.

Asia-/Avainsanat: päihderiippuvuus, päihdekuntoutus, psykofyysinen fysioterapia

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/84098