Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus päihderiippuvuuden vaikutuksista läheisiin. Läheisten kokemukset itsestään ja elämäntilanteestaan

Julkaisun nimi:

Fenomenologis-hermeneuttinen tutkimus päihderiippuvuuden vaikutuksista läheisiin. Läheisten kokemukset itsestään ja elämäntilanteestaan

Tekijä:

Pennanen, S.

Ingressi:

Päihderiippuvuudet koskettavat jollain tavalla lähes jokaista suomalaista. Päihteiden käytöstä aiheutuvat haittavaikutukset ulottuvat käyttäjän itsensä lisäksi hänen lähiympäristöönsä sekä yhteiskuntaan. Tämä tutkimus keskittyy päihderiippuvaisten läheisten kokemukseen elämäntilanteestaan ja kokemuksesta itsestään päihderiippuvaisen läheisenä. Tutkimuksessa esille nousseet päihderiippuvaisten läheisten kokemukset lisäävät ymmärrystä läheisten tilanteesta ja voivat tätä kautta auttaa myös ammattilaisia päihteidenkäyttäjien läheisten kohtaamisessa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2021

Julkaisun tiedot:

Itä-Suomen yliopisto, sosiaalityö, pro gradu -tutkielma

Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksessa etsittiin vastauksia kysymyksiin siitä, miten läheiset kuvaavat itseään päihderiippuvaisen läheisenä sekä, miten läheiset kuvaavat elämäntilannettaan ja sitä, kuinka toisen ihmisen päihderiippuvuus vaikuttaa siihen.

Tutkimus on luonteeltaan fenomenologis-hermeneuttinen, jossa keskeistä ovat ihmisten kokemukset ja niille antamat merkitykset. Tutkimuksen aineisto kerättiin A-klinikkasäätiön ylläpitämältä Päihdelinkki -internetsivustolta ja aineiston analyysissa käytettiin fenomenologista analyysitapaa sekä aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.

Tutkimuksessa nousi esille kolme pääluokkaa, joihin päihderiippuvaisten läheisten kokemukset itsestään voitiin jakaa: Heikolla itsetunnolla varustettu ja ymmärtämätön läheinen, psyykkisesti sairas ja voimaton läheinen sekä henkisesti kasvanut ja vaikeuksista selviytynyt läheinen. Lisäksi tutkimuksessa kävi ilmi, että läheisten kokemukset omasta elämäntilanteestaan voitiin niin ikään tiivistää myös kolmeen pääluokkaan: Epätyydyttävä ja sietämätön elämäntilanne, halu elämänmuutokseen sekä päihteiden hallitsema elämä.

Asia-/Avainsanat: Päihderiippuvuus, läheiset, kokemukset, fenomenologinen tutkimus

Linkki julkaisuun:

https://erepo.uef.fi/handle/123456789/24522