Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Enemmän irti ryhmästä: osallistavan ryhmätoiminnan oppaan toteuttaminen Stoppareihin

Julkaisun nimi:

Enemmän irti ryhmästä: osallistavan ryhmätoiminnan oppaan toteuttaminen Stoppareihin

Tekijä:

Rautio, P. Vanha-aho, T. Vihreälehto, K.

Ingressi:

Opinnäytetyö esittelee erilaisia toiminnallisia ja osallistavia ryhmäsisältöjä lastensuojelun erityisyksikön ohjaajien työvälineiksi.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2016

Julkaisun tiedot:

Lahden ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma

Lyhyt kuvaus:

Tämän toiminnallisen opinnäytetyön aihe oli ryhmäsisältöjen suunnittelu lastensuojelun erityisyksikön ohjaajien työvälineeksi. Opinnäytetyön toimeksiantajana toimivat A-klinikkasäätiön Stopparit. Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää Stoppareille uusia ryhmäsisältöjä ja lisätä ohjaajien tietoisuutta erilaisista ryhmänohjausmenetelmistä.

Opinnäytetyön tavoitteena oli erilaisten toiminnallisten ja osallistavien ryhmäsisältöjen suunnittelu, toteutus ja arviointi. Tavoitteena oli tuottaa nuorille mielekkäitä ryhmätoimintoja, joissa he pääsevät osallistumaan ja voivat ilmaista itseään. Konkreettisena tavoitteena oli tuottaa ohjaajille käyttöön jäävä ja helposti hyödynnettävä menetelmäopas.

Suunnitteluvaiheeseen kuuluneiden kyselyiden pohjalta kehitettiin erilaisia ryhmäsisältöjä. Opinnäytetyön toteutusvaiheessa sekä opinnäytetyön tekijät että Stoppareiden ohjaajat testasivat suunniteltuja ryhmäsisältöjä. Ohjaajat ja ryhmiin osallistuneet nuoret antoivat ryhmäsisällöistä palautetta. Saatu palaute huomioiden koottiin ryhmätoiminnan opas, joka sisälsi kahdeksan toiminnallista ja nuoria osallistavaa ryhmäsisältöä. Opas koottiin kansiomuotoon, minkä lisäksi materiaali tallennettiin sähköiseen muotoon toimeksiantajan intraverkkoon.

Suunnitelluissa ryhmissä nuoret kokivat pääsääntöisesti pääsevänsä ilmaisemaan itseään ja osallistumaan toimintaan aktiivisesti. Mahdollisuus tehdä itse lisäsi toiminnan mielekkyyttä. Toiminta ei kuitenkaan saa olla liian monivaiheista tai kestää liian pitkään. Haasteeksi osoittautui nuorten mielenkiinnon ylläpitäminen ryhmäsisältöjen hoidollisista tavoitteista tinkimättä. Havaittiinkin, että ohjaajan rooli ryhmän motivoijana ja osallistujien huomion suuntaajana on tärkeä.

Asia-/Avainsanat: ryhmätoiminta, osallisuus, toiminnalliset menetelmät, nuoret, päihdehoito, lastensuojelu

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/115920