Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Bentsodiatsepiinien ja alkoholin sekakäyttö – opaslehtisen tuottaminen sekakäytön haittavaikutuksista, vieroitusoireista ja niiden hoidosta Pitkämäen katkaisuhoito-osaston asiakkaille

Julkaisun nimi:

Bentsodiatsepiinien ja alkoholin sekakäyttö – opaslehtisen tuottaminen sekakäytön haittavaikutuksista, vieroitusoireista ja niiden hoidosta Pitkämäen katkaisuhoito-osaston asiakkaille

Tekijä:

Kaukanen, M.

Ingressi:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opaslehtinen bentsodiatsepiinien ja alkoholin sekakäyttöön liittyvistä haitoista, vieroitusoireista sekä vieroitusoireiden hoidosta.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2014

Julkaisun tiedot:

Lahden ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma

Lyhyt kuvaus:

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opaslehtinen bentsodiatsepiinien ja alkoholin sekakäyttöön liittyvistä haitoista, vieroitusoireista sekä vieroitusoireiden hoidosta Pitkämäen katkaisuhoito-osaston asiakkaille. Opinnäytetyön toimeksiantaja on A-klinikkasäätiöön kuuluva Pitkämäen katkaisuhoito-osasto. Osasto on osa Pitkämäen kuntoutusyksikköä, joka on Lahdessa sijaitseva päihdehuollon erityispalveluja tarjoava laitoshoidon yksikkö. Opinnäytetyö toteutettiin itsenäisen projektina yhteistyössä Pitkämäen katkaisuhoito-osaston kanssa.

Opaslehtiselle oli tarve, sillä rauhoittavien lääkkeiden ja alkoholin sekakäyttö on toimeksiantajan kokemuksen mukaan varsin yleistä. Katkaisuhoitoon hakeutuvat sekä alkoholia että lääkkeitä käyttävät asiakkaat eivät useinkaan miellä itseään sekakäyttäjiksi ja korostavat käyttävänsä lääkkeitä ja alkoholia vain vuorottain ymmärtämättä, että myös päihteiden vuorottainen käyttö on sekakäyttöä.

Opinnäytetyöprosessissa haettiin teoriatietoa alkoholin ja bentsodiatsepiinien aiheuttamista haittavaikutuksista, vieroitusoireista sekä vieroitusoireiden hoidosta. Teoriatiedon lisäksi hyödynnettiin toimeksiantajan kokemustietoa käytännön asiakastyöstä. Opaslehtinen koottiin opinnäytetyön teoriaosuuden pohjalta.

Opinnäytetyöhön sisältyi Pitkämäen katkaisuhoito-osaston asiakkaille ja työntekijöille suunnattu kysely, jonka avulla kartoitettiin, kuinka hyvin opaslehtisen toteutus onnistui. Palautetta pyydettiin erityisesti opaslehtisen sisällöstä, luettavuudesta ja ulkoasusta. Saadun palautteen perusteella opaslehtiselle asetetut tavoitteet saavutettiin ja se luovutetaan Pitkämäen katkaisuhoito-osaston käyttöön julkaisuseminaarin jälkeen.

Asia-/Avainsanat: sekakäyttö, katkaisuhoito, vieroitusoireet

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/kaukanen.pdf