Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Asiakkaiden odotukset Pitkämäen kuntoutusyksikön katkaisuhoidolta

Julkaisun nimi:

Asiakkaiden odotukset Pitkämäen kuntoutusyksikön katkaisuhoidolta

Tekijä:

Harsia, T. Heikkinen, T.

Ingressi:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, millaisia odotuksia asiakkailla on katkaisuhoidolta Pitkämäen kuntoutusyksikössä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2011

Julkaisun tiedot:

Lahden ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, sosiaalipedagogisen aikuistyön suuntautumisvaihtoehdon opinnäytetyö

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa tietoa siitä, mitä katkaisuhoidossa olevat asiakkaat odottavat katkaisuhoidolta. Tavoitteena oli myös tuoda esille asiakasnäkökulmaa Pitkämäen katkaisuhoito-osastolla tehtävään työhön.

Selvittämällä asiakkaiden odotuksia ja kokemuksia Pitkämäen katkaisuhoidosta, pyrittiin selkeyttämään katkaisuhoitoosastolla tehtävän työn perustehtävää. Asiakkaiden odotukset ohjaavat työntekijöitä muun muassa asiakkaiden kohtaamisessa sekä työn kehittämisessä.

Tutkimus toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena ja aineistonkeruumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua.

Haastattelut toteutettiin kesällä 2011 Pitkämäen kuntoutusyksikön katkaisuhoito-osastolla. Haastatteluihin osallistui kuusi Pitkämäessä katkaisuhoidossa sillä hetkellä ollutta asiakasta. Aineiston analysoinnissa käytettiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia.

Tutkimustulokset osoittavat, että asiakkailla oli eniten odotuksia liittyen katkaisuhoidossa saatavaan hoitoon, katkaisuosaston tiloihin sekä työntekijöihin. Haastateltujen odotukset olivat osittain toteutuneet, mutta tuottaneet myös positiivisia yllätyksiä.

Haastateltavat nimesivät myös kehittämisen kohteita koskien muun muassa katkaisuhoito-osaston sääntöjä. Tutkimustuloksista voidaan tehdä johtopäätöksiä, että katkaisuhoidossa oleellisia tekijöitä ovat työntekijöiltä saatu tuki ja keskusteluapu, lääkitys sekä katkaisuhoito-osaston tilat.

Asia-/Avainsanat: päihderiippuvuus, laitoskatkaisuhoito, asiakaslähtöisyys, odotus

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/harsia_heikkinen_opinnaytetyo.pdf