Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Alkoholidementian aiheuttama aggressiivisuus arjen tilanteissa: työntekijöiden kokemuksia palveluasumisessa

Julkaisun nimi:

Alkoholidementian aiheuttama aggressiivisuus arjen tilanteissa: työntekijöiden kokemuksia palveluasumisessa

Tekijä:

Bucht, A. Hauta-aho, T.

Ingressi:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää, miten alkoholidementian aiheuttama aggressiivisuus ilmenee tehostetun palveluasumisen yksikön arjessa. Tilanteiden tunnistaminen ja varhainen puuttuminen vähensivät työntekijöiden mukaan aggressiivisuuden ilmenemistä asumisyksikössä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2021

Julkaisun tiedot:

Metropolia Ammattikorkeakoulu, Geronomi AMK, Vanhustyön tutkinto-ohjelma.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyössä selvitettiin puolistrukturoitujen teemahaastattelujen avulla, miten alkoholidementian aiheuttama aggressiivisuus ilmenee tehostetun palveluasumisen yksikön arjessa.

Tavoitteena oli kuvata työntekijöiden kokemuksia siitä, millaisena arjen tilanteet näyttäytyvät aggressiivisuuden näkökulmasta. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, millaisena työntekijät kokevat oman roolinsa haastavissa arjen tilanteissa, joissa aggressiivisuutta ilmenee.

Opinnäytetyön tuloksista selvisi, että alkoholidementia ilmeni tehostetun palveluasumisen asukkailla yksilöllisesti, mutta selkeitä yhtäläisyyksiä oli havaittavissa. Yhtenä merkittävämpänä yhdistävänä tekijänä työntekijät toivat esiin muistiin ja hahmottamiseen liittyviä haasteita.

Tuloksista ilmeni, että alkoholidementian aiheuttama aggressiivisuus ei toteutunut jokaisen alkoholidementiadiagnoosin saaneen asukkaan kohdalla. Yleisesti asukkaiden aggressiivinen käytös ilmeni työntekijöitä kohtaan sanallisena haukkumisena tai uhkailuna, mutta fyysistä aggressiivisuutta ei kuitenkaan koettu täysin epätyypillisenä.

Haastatteluissa työntekijät korostivat tarkkaavaisuuden merkitystä omassa toiminnassaan. Asukkaan tunteminen, kehonkielen havainnointi, sekä asukaslähtöinen toiminta ohjaa aggressiivisen tilanteen hallittavuutta.

Ohjaustilanteet lähtökohtaisesti koettiin tyypillisenä aggressiivisuutta aiheuttavina tilanteina. Lähtökohtaisesti myös kaikki rajoittaminen koettiin aiheuttavan jonkinlaista turhautumista.

Työntekijät nostivat esiin useita toimivia käytäntöjä, joita he hyödyntävät tehostetussa palveluasumisessa asukkaiden hyvinvoinnin tukena. Toimivana käytäntönä yksikön arjessa koettiin esimerkiksi ennakoiminen. Lisäksi moni korosti työyhteisön tuen merkitystä haastavissa tilanteissa.

Avain-/Asiasanat: Alkoholidementia, aggressiivisuus, ikääntyminen, alkoholi

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/508237