Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

A-klinikkasäätiön Itä-Suomen palvelualueen Haminan päiväkeskuksen kehittämiskartoitus

Julkaisun nimi:

A-klinikkasäätiön Itä-Suomen palvelualueen Haminan päiväkeskuksen kehittämiskartoitus

Tekijä:

Mattila, M. Sarnikorpi, K.

Ingressi:

Päiväkeskuksen henkilökunta ja asiakkaat haluavat päiväkeskukseen ohjattua toimintaa. Ohjatun toiminnan mahdollistamiseksi tarvittaisiin sekä henkilökunnan panostusta että asiakkaiden sitoutumista.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2013

Julkaisun tiedot:

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu, hoitotyön koulutusohjelma

Lyhyt kuvaus:

Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää, miten Haminan A-klinikan päiväkeskuksen toimintaa voitaisiin kehittää. Tällä hetkellä päiväkeskuksessa on ohjattua toimintaa kerran kuukaudessa, muuten toiminta on itsenäistä oleskelua. Tutkimuksen tavoitteena on luoda työkaluja ohjatun päiväkeskustoiminnan käynnistämiseen.

Tutkimus kohdistettiin sekä asiakkaille että henkilökunnalle. Tutkimusmenetelmä asiakkaiden kohdalla oli kvantitatiivinen, ja tiedonkeruumenetelmänä käytettiin kyselylomaketta. Kyselylomakkeet olivat asiakkaiden täytettävissä päiväkeskuksessa viikon ajan. Lomakkeita palautui 15 kappaletta. Henkilökunnan kohdalla tutkimus oli kvalitatiivinen, jossa tiedonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutkimukseen haastateltiin kaikkia Haminan A-klinikan työntekijöitä, joita oli kaikkiaan viisi.

Tutkimustulokset osoittivat, että päiväkeskukseen halutaan ohjattua toimintaa. Henkilökunnan ja asiakkaiden näkemykset siitä, millaista toimintaa päiväkeskuksessa tulisi olla, olivat samansuuntaisia. Keskusteluryhmät koettiin tarpeellisiksi, suosituimmiksi nousivat päihteettömyyden tukiryhmä ja vertaistukiryhmä. Luonto nähtiin monipuolisena harrastusmahdollisuutena. Luontotoiminnoiksi nimettiin marjastus, sienestys, kalastus ja luonnossa liikkuminen sekä retkeily. Päiväkeskuksessa tulisi olla myös ohjattua liikuntaa. Liikuntamuotojen tulisi olla helppoja, esimerkiksi lenkkeilyä tai yksinkertaista kuntosaliharjoittelua. Edellä mainittujen lisäksi asiakkaita kiinnostivat maalaaminen, valokuvaus, musiikinkuuntelu, erilaiset retket ja tietovisat. Henkilökunnan mielestä lähialueiden taide- ja kulttuuritarjontaa tulisi hyödyntää monipuolisesti. Hengellinen toiminta päiväkeskuksessa ei juuri saanut kannatusta.

Ohjatun toiminnan mahdollistamiseksi tarvittaisiin henkilökunnan panostusta, mutta myös asiakkaiden sitoutumista. Henkilökunnan ja asiakkaiden yhteistyöllä saataisiin toimiva ja mielekästä tekemistä sisältävä päiväkeskus.

Asia-/Avainsanat: päiväkeskustoiminta, päihdekuntoutus

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/mattila_sarnikorpi.pdf