Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

25.05.2021 | Yleinen

Tarja Virolainen

Ammattilaiset korostavat kokemusasiantuntijoiden merkitystä tunnetuen ja selviytymisen kokemusten tarjoajina

Mielenterveys- ja päihdetyön ammattilaiset näkevät kokemusasiantuntijatoiminnan monella tavalla myönteisenä. Niin asiakkaiden kuin palvelujärjestelmän koetaan hyötyvän siitä.

Vertaisuuteen perustuvan kokemusasiantuntijatoiminnan juuret ovat järjestö- ja yhdistyssektorilla. Viime vuosina kokemusasiantuntijatoimintaa on pyritty tuomaan myös julkiselle sektorille. 

Kokemusasiantuntijatoiminnan laajentamisessa ja juurruttamisessa on kuitenkin tunnistettu haasteita, jotka liittyvät muun muassa ammattilasten asenteisiin ja organisaatioiden toimintakulttuureihin. 

Mari Kivistö, Marjatta Martin ja Sanna Hautala tarkastelevat Tietopuun tutkimussarjassa julkaistussa tutkimuksessaan ammattilaisten mielenterveys- ja päihdetyön kokemusasiantuntijatoiminnalle antamia merkityksiä toipumisen tukemisen näkökulmasta.

Tutkimus perustuu yhdessä kokemusasiantuntijatoiminnan edelläkävijänä toimivassa sairaanhoitopiirissä tehtyihin fokusryhmähaastatteluihin. Haastatteluihin osallistui yhdeksän eri työtehtävissä toimivaa ammattilaista, joilla oli kokemusta yhteistyöstä kokemusasiantuntijoiden kanssa. 

Tunnetukea, sanoittavaa tukea ja toimijuuden tukea asiakkaille.

Ammattilaiset korostivat kokemusasiantuntijoiden merkitystä tunnetuen tarjoajina ja selviytymisen kokemusten jakajina. Kokemusasiantuntijoiden merkitystä asiakkaille korostettiin myös erilaisten tilanteiden ja tunteiden sanoittamisessa sekä konkreettisessa auttamisessa ja henkilökohtaisten toipumisprosessien tukemisessa.

Ammattilaiset kokivat kokemusasiantuntijatoiminnan merkityksellisenä myös palvelujärjestelmän kannalta. Kokemusasiantuntijatoiminnalla nähtiin olevan merkitystä ongelmien pahenemisen ennaltaehkäisemisessä, lääkehoidon tukemisessa, toiminnan tehostumisessa, palvelujen monipuolistumisessa sekä asiakaslähtöisyyden vahvistumisessa.

Systemaattinen juurruttamistyö ammattilaisten myönteisyyden taustalla.

Tutkijat toteavat, että sairaanhoitopiirissä vuosien ajan tehty kokemusasiantuntijatoiminnan juurruttamistyö näyttää heijastuvan myönteisesti ammattilaisten näkemyksiin. Haastatteluihin osallistuneet ammattilaiset arvostivat kokemusasiantuntijatoimintaa ja kuvasivat sitä organisaationsa asiakaslähtöisenä toimintana. Kokemusasiantuntijatoiminnan etujen korostettiin olevan moninkertaiset toimintaan liittyviin haasteisiin verrattuna. 

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää valtakunnallisesti kokemusasiantuntijatoiminnan levittämisessä ja juurruttamisessa.

Mari Kivistö, Marjatta Martin & Sanna Hautala: Ammattilaisten antamat merkitykset mielenterveys- ja päihdetyöhön integroidulle kokemusasiantuntijatoiminnalle toipumisen tukemisessa. Tietopuu: Tutkimussarja 2/2021. 
 

Lue lisää