Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Säännöt

Säätiölain mukaisina toimieliminä toimivat hallitus ja hallituksen valitsema toimitusjohtaja. Säätiöllä on valtuuskunta, jonka toimikausi on neljä kalenterivuotta.

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Säätiön nimi on A-klinikkasäätiö sr, (A-klinikstiftelsen sr), ja sen kotipaikka on Helsinki.

2 § TARKOITUS

Säätiön tarkoituksena on ehkäistä ja vähentää päihde- ja mielenterveyshaittoja sekä muita sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia tuottamalla tietoa ja tarpeenmukaisia palveluita.

3 § TOIMINTAMUODOT

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi muussa kuin liiketaloudellisessa tarkoituksessa perustaa ja ylläpitää toimintayksiköitä sekä harjoittaa hoito- ja kuntoutustoimintaa, muuta selviytymistä edistävää ja sosiaaliseen integraatioon tähtäävää työtä, työkykyä ylläpitävää ja työllistymistä edistävää toimintaa, ehkäisevää työtä sekä säätiön tarkoitusta palvelevaa tutkimusta, kehittämistä, koulutusta ja viestintää.

Säätiö voi omistaa kiinteistöjä, osakkeita ja arvopapereita sekä olla jäsenenä yhteisöissä ja organisaatioissa, jotka edistävät säätiön tarkoituksen toteuttamista.

Säätiö voi perustaa ja ylläpitää omaisuuttaan kartuttavia ja tarkoitustaan palvelevia yhtiöitä ja harjoittaa liiketoimintaa tai muuta varainhankintaa.

Säätiöllä on oikeus vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä kartuttaa omaisuuttaan muilla tavoin.

4 § PERUSPÄÄOMA

Säätiöllä on peruspääoma, käyttörahasto ja erikoisrahastoja. Säätiön peruspääoma, joka on pidettävä vähentymättömänä, on 2 438,72 euroa.

Säätiön omaisuuden ja rahavarojen hoidosta määrätään säätiön taloussäännössä.

5 § HALLINTOELIMET

Säätiöllä on valtuuskunta, jonka toimikausi on neljä kalenterivuotta. Säätiön säätiölain mukaisina toimieliminä toimivat hallitus sekä hallituksen valitsema toimitusjohtaja.

6 § VALTUUSKUNTA

Valtuuskuntaan kuuluu vähintään 10 ja enintään 20 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on yksi henkilökohtainen varajäsen. Valtuuskunnan varsinaisena jäsenenä voi toimia enintään kolme kautta yhtäjaksoisesti. Ennen valtuuskunnan toimikauden vaihtumista valtuuskunta päättää uuden valtuuskunnan kokoonpanosta ja mahdollisista kokouspalkkioista. Valtuuskunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikautensa ajaksi. Valtuuskunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet valtuuskunnan jäsenistä on paikalla. Valtuuskunta tekee päätöksensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä, äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

7 § VALTUUSKUNNAN KOKOUSKUTSU

Valtuuskunnan puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja vastaa valtuuskunnan koolle kutsumisesta. Kutsu valtuuskunnan kokoukseen on toimitettava jäsenille kirjallisesti vähintään viikko ennen kokousta.

Kutsu voidaan toimittaa myös sähköisesti.

Valtuuskunnan kokoukset voidaan pitää myös sähköisinä kokouksina.

8 § VALTUUSKUNNAN TEHTÄVÄT

Valtuuskunnan tehtävänä on ohjata ja tukea säätiötä sen tarkoituksen toteuttamisessa.

Hallituksen toimikauden vaihtuessa valtuuskunta valitsee hallituksen seuraavaksi kaudeksi. Valtuuskunta voi erottaa hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen perustellusta syystä.

Hallitus antaa valtuuskunnalle tarpeelliset ja riittävät tiedot säätiön taloudellisesta tilasta ja toiminnasta.

9 § HALLITUS

Hallitukseen kuuluu 6–8 jäsentä, jotka valitaan kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus voi jakautua asioita valmisteleviin valiokuntiin.

Hallitus kutsuu toimikautensa ajaksi säätiön työntekijöiden esityksestä työntekijöiden edustajan osallistumaan hallituksen kokouksiin, joissa hänellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Jos hallituksen jäsen eroaa, jäljelle jäävä hallitus voi kutsua uuden jäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen äänivaltaisista jäsenistä on kokouksessa paikalla. Päätökset tehdään tarvittaessa yksinkertaisella enemmistöllä, äänten mennessä tasan puheenjohtajan kanta ratkaisee. Hallituksen jäsenille voidaan maksaa kokouspalkkio ja puheenjohtajille lisäksi palkkio muusta säätiön hyväksi tehdystä työstä. Hallituksen jäsenille korvataan matkakulut valtion matkustussäännön mukaisesti. Hallituksen kokoukset voidaan pitää myös sähköisinä kokouksina.

10 § HALLITUKSEN KOKOUSKUTSU

Hallituksen puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja vastaa hallituksen koolle kutsumisesta.

Hallituksen kokouskutsu on toimitettava viikko ennen kokousta jäsenille sekä valtuuskunnan puheenjohtajalle, jolla on kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kutsu voidaan toimittaa myös sähköisesti.

11 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallitus huolehtii säätiön hallinnosta ja siitä, että säätiön toiminta järjestetään asianmukaisesti säätiön tarkoituksen toteutumiseksi. Hallitus vastaa siitä, että säätiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty.

Hallituksen tulee vuosittain hyväksyä marraskuun loppuun mennessä säätiön tulevan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma sekä toukokuun loppuun mennessä edellisen vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös.

Hallitus vahvistaa säätiön johto- ja taloussäännön.

Hallitus valitsee toimitusjohtajan, joka toimii hallituksen esittelijänä, johtaa säätiön toimintaa ja käyttää hallituksen ohella päätösvaltaa hallituksen määräämissä asioissa.

Hallitus valitsee tilintarkastajat ja vahvistaa heidän palkkionsa.

12 § SÄÄTIÖN EDUSTAMINEN

Hallitus edustaa säätiötä. Toimitusjohtaja edustaa säätiötä asiassa, joka säätiölain 3 luvun 15 §:n nojalla kuuluu hänen tehtäviinsä. Säätiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja, kaksi yhdessä tai kaksi hallituksen nimeämää toimihenkilöä yhdessä.

13 § TILINTARKASTUS

Säätiön toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Tilit ja hallituksen edellisen vuoden toimintakertomus on annettava tilintarkastajille ennen huhtikuun 1. päivää. Tilintarkastajien tulee jättää kertomuksensa hallitukselle huhtikuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava KHT- tai HTM-tilintarkastaja.

14 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN, SÄÄTIÖN PURKAMINEN TAI SULAUTUMINEN

Säätiön sääntöjen muuttamisesta, säätiön sulautumisesta ja purkamisesta päättää säätiön hallitus kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä.

Jos säätiö puretaan tai lakkautetaan, sen varojen luovuttamisesta päättää hallitus säätiön tarkoitusperiä edistävästi.