Webropol-tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki (5.12.2018/1050). 
Laadittu 31.5.2018, päivitetty 13.10.2020

Rekisterinpitäjä

A-klinikkasäätiö sr (Y-tunnus 0200924-4)
Ratamestarinkatu 7 A
00520 Helsinki

Yhteyshenkilö

Viestintäpäällikkö Tarja Virolainen
Ratamestarinkatu 7 A
00520 Helsinki

Tietosuojavastaava: Tiia Ruokosalo. Yhteydenotot sähköpostitse: [email protected] a-klinikka.fi tai postitse: ylläolevaan osoitteeseen merkinnällä A-klinikkasäätiö / tietosuoja.

Rekisterin nimi

A-klinikkasäätiön Webropol-järjestelmän kautta kerättävät yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

  • A-klinikkasäätiön palveluista ja toiminnasta kiinnostuneiden henkilöiden yhteystietojen kerääminen mahdollista yhteydenottoa varten
  • yhteystietojen kerääminen A-klinikkasäätiön järjestämien kilpailujen arvontaa ja voittamisesta ilmoittamista varten
  • ilmoittautumisten kerääminen A-klinikkasäätiön tapahtumiin
  • vastausten kerääminen tutkimus- ja kehittämistoiminnan kyselyissä sekä palaute- ja arviointikyselyissä

Rekisterin tietosisältö

Lomakkeet sisältävät esimerkiksi seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköposti ja yritys/organisaatio ja henkilön kiinnostuksen kohde.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystietojen jättäjän oma vapaaehtoinen suostumus.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Tiedon säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Verkkopalvelimilla säilytettävien rekisteritietojen tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

Webropolin kautta kerättyjen henkilötietoja voivat käsitellä vain ne henkilöt, joiden työnkuvaan se kuuluu. Tiedot ovat tarvittaessa haettavissa nimettyjen Webropolin pääkäyttäjien toimesta. Webropoliin pääsy on suojattu henkilökohtaisella käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Rekisterissä olevalla on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista järjestelmästä. Henkilötietojen käsittelyn poistamista tai rajoittamista koskevat pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle, joko sähköpostitse: [email protected] tai postitse: A-klinikkasäätiö / tietosuoja, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki.

Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada tiedot siirretyksi koneellisesti luettavassa muodossa toiselle rekisteripitäjälle, jos se on teknisesti mahdollista. Lisäksi sinulla on oikeus saada oikeuksien toteuttamista koskeva asia käsiteltäväksi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutettulle, mikäli emme ole mielestäsi noudattaneet tietosuojaa koskevia säännöksiä tai viranomaismääräyksiä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto, p. 029 5666 700, katuosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki.

Muut mahdolliset oikeudet

Tietoja ei luovuteta muuhun suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin tai mielipidekyselyihin.

Tietosuojaselosteen muutokset

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaselostetta.