Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

05.02.2024 | Tutkimus

Tutkimus: Ryhmämuotoiseen toimintaan osallistuminen voi vahvistaa rikosseuraamusasiakkaiden osallisuuden kokemusta  

Yhdyskuntapalvelun suorittajat ja avovangit kertoivat haastattelututkimuksessa monenlaisia pieniä onnistumistarinoita osallisuutensa vahvistumisesta.

Tutkimuksessa haastateltiin yhdeksää rikosseuraamusasiakasta ryhmämuotoisessa yhdyskuntapalvelussa ja avovankien vertaisryhmässä. Tutkimuksessa hyödynnettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kehittämää Pienet onnistumistarinat -arviointityökalua.

Aineistosta hahmottui neljä osallisuuden vahvistumista kuvaavaa onnistumistarinatyyppiä: yhteenkuuluvuus-, pystyvyys-, merkityksellisyys- ja arvokkuustarinat. Ryhmään osallistuminen oli parantanut haastateltujen rikosseuraamusasiakkaiden sosiaalisia valmiuksia, vahvistanut kokemusta omista voimavaroista ja pystyvyydestä, tuonut tunteen oman toiminnan merkityksellisyydestä sekä lujittanut omanarvontuntoa. Osallisuuden kokemuksen kannalta keskeistä oli osallistujien keskinäinen vertaistuki, sosiaalisten taitojen paraneminen, uuden oppiminen, mahdollisuus itsemääräytyvyyteen, onnistumisen kokemukset sekä tunne hyväksytyksi tulemisesta.

Tulokset pohjautuvat Sari Jurvansuun, Janne Takalan ja Jouni Tourusen A-klinikkasäätiön Katsauksia ja näkökulmia -sarjassa ilmestyneeseen artikkeliin ”Tää kiinnittää arkeen ja elämään”. Osallisuutta ja pieniä onnistumistarinoita rikosseuraamusasiakkaiden ryhmämuotoisessa toiminnassa. Tutkimus toteutettiin osana A-klinikkasäätiön koordinoimaa Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmaa (MIPA 2.0).

Toiminnassa on huomioitava palvelujen saatavuus ja yhdenvertaisuuden toteutuminen

Rikosseuraamusjärjestelmän keskeinen tavoite on tukea rikostaustaisten ihmisten osallisuutta ja yhteiskuntaan integroitumista. Tutkimuksen mukaan ryhmämuotoinen yhdyskuntapalvelu ja avovankien vertaistukiryhmät voivat tukea tavoitteen saavuttamisessa. Osallisuutta vahvistavilla toimilla voidaan myös tukea yhdyskuntapalvelun loppuun suorittamista.

Tutkimuksesta ilmeni tarpeenmukaisten päihde- ja mielenterveyspalvelujen saamisen ja niiden piiriin ohjaamisen tärkeys osana rikostaustaisille ihmisille suunnattuja ryhmämuotoisia toimintoja. Yhdyskuntapalvelupaikoissa tulee myös kiinnittää huomiota yhdenvertaisiin työkäytäntöihin sekä yhdyskuntapalvelun suorittajien arvostavaan ja leimaamattomaan kohteluun työyhteisössä.

Jurvansuu, S., Takala, J. & Tourunen, J.: ”Tää kiinnittää arkeen ja elämään”. Osallisuutta ja pieniä onnistumistarinoita rikosseuraamusasiakkaiden ryhmämuotoisessa toiminnassa. A-klinikkasäätiö: Katsauksia ja näkökulmia 2/2024.

Lisätietoja

Sari Jurvansuu

tutkija

Sähköposti