Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

Toimintaympäristötiedon analysointi ja hyödyntäminen

Päihdetyön toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti. Erilaisten muutostekijöiden havainnointi ja huomioiminen kehittämistyössä sekä toiminnan suunnittelussa on tärkeää.

Muutoksia toimintaympäristössä aiheuttavat poliittiset, lainsäädännölliset ja taloudelliset muutostekijät yhteiskunnassa sekä palvelujärjestelmässä. Lisäksi väestö- ja yksilötasolla tapahtuvat muutokset päihteiden käytössä, asenteissa, sairastavuudessa sekä hoitoon hakeutumisessa vaikuttavat päihdetyön asiakkaiden tarpeisiin, palveluiden suunnitteluun ja päihdetyön kehittämiseen.

Kehittämistyössä ja toiminnan suunnittelussa tarvittavaa toimintaympäristötietoa on tarjolla runsaasti erilaisissa lähteissä.  Toimintaympäristötiedon analysointi tulisikin olla systemaattista.  

Tiedon hyödyntämisessä haasteena usein onkin keskeisen sisällön löytäminen tietotulvasta sekä tiedon jäsentäminen ja käsittely toiminnan suunnittelun ja kehittämistyön kannalta hyödynnettävään muotoon.  

Tiedon jäsentämisessä ja käsittelyssä voidaan käyttää erilaisia työkaluja, joiden avulla hajallaan olevaa ja erilaisista tietoaineksista muodostuvaa toimintaympäristötietoa voidaan analysoida ja hyödyntää. Toimintaympäristöanalyysi on keskeinen lähtökohta erilaisissa päihdetyön kehittämisprosesseissa ja strategioiden valmistelussa. 

Infograafi toimintaympäristöanalyysin vaiheista.

Toimintaympäristöanalyysin voi nähdä jakautuvan viiteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa lähtöaineisto, esimerkiksi tilasto- ja tutkimustieto, kootaan sekä uusia ilmiöitä ja megatrendejä kartoitetaan. Megatrendeistä löydät lisää tietoa Sitran sivuilta.

Toisessa vaiheessa toimintaympäristön muutostekijöitä analysoidaan ja arvioidaan ottaen huomioon sosiaalinen, taloudellinen, poliittinen, lainsäädännöllinen sekä asiakkaan näkökulma. Lähtöaineiston analyysissä työkaluina voi käyttää esimerkiksi SWOT-analyysiä tai Apeste-analyysia (pdf).  
Kun muutostekijät on tunnistettu, on mahdollista määrittää muutostekijöihin perustuvien skenaarioiden sisältö, rakenne ja kausaalisuus sekä peilata niitä olemassa olevaan strategiaan ja toimintaan. Skenaarioiden pohjalta on mahdollista tunnistaa muutostarpeita ja päivittää strategiaa tai arvioida skenaarioita uudelleen.  

A-klinikkasäätiön järjestölähtöisen päihdetyön kehittämistoiminnassa keskeisenä toimintaympäristötietona hyödynnetään ammattilaisille suunnattuja kyselyjä, joissa kartoitetaan sote- ja sivistyspalveluiden työntekijöiden päihdetyön osaamista ja yhteistyön kehittämistarpeita.

Lisäksi hyvinvointialueilla toteutetaan kansalaiskyselyjä, joilla selvitetään päihdealan järjestöjen ja -palveluiden tunnettuutta sekä kerätään näkemyksiä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämiseksi.

Lisätietoa kyselyjen tuloksista

Blog
Kadulla käveleviä ihmisiä.
Kansalaiskysely päihdepalveluista – kärkitoiveena matala kynnys

Kansalaiskyselyn vastaajat pitävät ennaltaehkäisyä sekä stigman vähentämistä päihde- ja mielenterveyspalveluiden kehittämisen keskeisinä tavoitteina.

Blog
Hoitaja kävelee terveyskeskuksen käytävällä.
Järjestöjen päihdetyöstä kaivataan lisää tietoa hyvinvointialueilla

Sote-alan työntekijät tuntevat päihdealan järjestöjä heikosti ja yhteistyö niiden kanssa on vähäistä.

Blog
Huonekasvi ja ikkuna, josta avautuu kaupunkinäkymä.
Päihdepalveluiden esteet, kynnykset ja sudenkuopat

Hoitoon pääsyn vaikeus, palvelujärjestelmän pirstaleisuus ja palveluiden jäykkyys vaikeuttavat riippuvuuksista haittoja kokevien avunsaantia.