Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Tutkimukseen osallistuneiden päihdetoipujien kokemuksia saamastaan säännöllisestä palautteesta

Tutkimuksen nimi:

Tutkimukseen osallistuneiden päihdetoipujien kokemuksia saamastaan säännöllisestä palautteesta

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

“Becoming myself”: how participants in a longitudinal substance use disorder recovery study experienced receiving continuous feedback on their results.

Tekijä:

Svendsen, T. Bjornestad, J. Slyngstad, T. McKay, J. Skaalevik, A. Veseth, M. Moltu, C. Nesvaag, S.

Viitteet:

Substance Abuse Treatment, Prevention, and Policy 15, 8 (2020) https://doi.org/10.1186/s13011-020-0254-x

Julkaisuvuosi:

2020

Ingressi:

Säännöllinen seuranta ja palaute voivat tukea päihdeongelmasta toipumista.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida, kuinka päihdetoipujat kokivat tutkimukseen liittyneen pitkäaikaisen ja säännöllisen seurannan ja henkilökohtaiset palautteet sekä tukivatko ne toipujien pyrkimyksiä muutokseen.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimus oli osa kymmenen vuotta kestävää norjalaista pitkittäistutkimusta, johon osallistuu kaiken kaikkiaan 202 päihdekuntoutuksessa ollutta henkilöä. Osatutkimukseen valittiin 30 (17 miestä ja 13 naista) sillä hetkellä raittiina pysyneeksi ja sosiaalisesti toipuneeksi määriteltyä henkilöä, jotka haastateltiin pitkittäistutkimuksen 4. tai 5. seurantavuonna (vuosina 2017-2018). Kaikki olivat olleet päihdehoidossa jo aikaisemminkin ja heidän keski-ikänsä oli 26 vuotta.

Osatutkimukseen osallistuneilta kysyttiin tekstiviestillä kahden viikon välein mahdollisesta päihteiden käytöstä ja hoitopalvelujen käytöstä. Lisäksi pitempiä kyselylomakkeita käytettiin osatutkimuksen alussa, neljännesvuosittain ja lopussa (mm. Audit-C, Dudit-C, SCL-90-R, SWLS). Osallistujille lähetettiin tuloksista henkilökohtaista palautetta. Haastattelut keskittyivät henkilökohtaisiin, elinympäristöön ja hoitopalveluihin liittyviin tekijöihin sekä kokemuksiin tutkimukseen osallistumisesta. Haastattelut analysoitiin temaattisella sisällönanalyysilla merkityksiä tulkitsevassa fenomenologisessa viitekehyksessä.

Keskeiset tulokset

Osallistujat pitivät säännöllisiä tekstiviestejä erityisesti raittiuden ensimmäisinä kuukausina tärkeinä motivoivina välitavoitteina ja muistutuksina aikaisemmista vaikeuksista pysyä raittiina. Osallistujat olivat huolissaan päihteiden käytön aiheuttamista haitoista ja kiinnostuneita saamaan palautetta erityisesti kognitiivisesta ja psykososiaalisesta toimintakyvystään. Positiiviset palautteet ja konkreettiset visualisoinnit oman fyysisen ja kognitiivisen toipumisen etenemisestä motivoivat ylläpitämään raittiutta. Osallistujien mielestä jo päihdehoidon aikana tulisi saada tällaista palautetta, joka parantaisi hoidossa pysymistä ja vähentäisi hoidon jälkeistä retkahtamista.

Johtopäätökset

Tulokset tukevat aikaisempia tutkimustuloksia, joiden mukaan hoidossa saatu palaute parantaa hoidon tuloksia. Säännöllinen seuranta ja henkilökohtaisen palautteen antaminen voivat olla hyödyllisiä pitkittäisen seurantatutkimuksen välineitä sekä ennen kaikkea tukea päihdeasiakkaiden toipumisen prosessia sen eri vaiheissa.

Tuloksen relevanssi:

Päihdepalvelut voisivat hyötyä säännöllisen seurannan ja palautteen antamisen teknisten välineiden kehittämisestä ja käyttöönotosta. Seuranta ja palaute voivat motivoida asiakkaita hoitoon kiinnittymiseen, omaan tavoitteelliseen muutostyöskentelyyn ja myös tutkimuksiin osallistumiseen.

Teemat:

Alkoholi
Huumeet
Kuntoutus

Viittaajan nimi:

Jouni Tourunen