Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Mitä valvotuista pistotiloista tiedetään? Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Tutkimuksen nimi:

Mitä valvotuista pistotiloista tiedetään? Systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Supervised injection services: What has been demonstrated? A systematic literature review

Tekijä:

Potiera, C. Laprévotec, V. Arbere, F. Cottencin, O. Rollanda, B.

Viitteet:

Drug and Alcohol Dependence 145 (2014) 48–68

Julkaisuvuosi:

2014

Ingressi:

Systemaattinen kirjallisuuskatsaus kartoitti kattavasti valvotuista pistotiloista olevan tutkimusnäytön. Katsauksen perusteella pistotilojen avulla voidaan vähentää terveyshaittoja suonensisäisesti huumeita käyttävien ihmisten keskuudessa. Pistotilojen perustamisen ei ole havaittu lisäävän huumeiden käyttöön ja rikollisuuteen liittyviä haittoja ympäristössä.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää laajasti, mitä tutkimuksellista tietoa valvotuista pistotiloista on.

Tutkimuksen toteutus

Laajimmista ja tunnetuimmista tutkimustietokannoista pistotiloihin liittyvillä hakusanoilla kaikki englanninkieliset vertaisarvioidut tutkimukset aiheesta. Kun kaikki hakusanahaulla löydetyt artikkelit oli käyty läpi, pistotiloja käsitteleviä tutkimuksia oli yhteensä 75 kappaletta.

Kaksi kolmasosaa tutkimuksissa oli tehty Vancouverin alueella, 17 % Sydneyhin ja vain kaksi käsitteli eurooppalaisia pistotiloja.

Tutkimusnäyttö käytiin läpi yksityiskohtaisesti artikkeli artikkelilta ja tulokset eriteltiin aihealueittain. Aihealueita olivat: asiakaskunnan profiili, kuolemien ja yliannostuksien vähentyminen, injektointiin liittyvien terveyshaittojen vähentäminen, perusterveydentila ja hoito, päihdehoitoon pääsy, julkinen häiriö, vaikutus rikollisuuteen, iv-huumeiden käyttäjien määrä, kustannustehokkuus, suonensisäisesti huumeita käyttävien mielipiteet pistotiloista, sekä poliisin ja lähialueen asukkaiden mielipiteet.

Keskeiset tulokset

Tutkimuksien perusteella tilojen asiakkaina kävi ihmisiä, joilla oli usein monia sosiaalisia tai terveydellisiä ongelmia. Tilojen avaaminen oli yhteydessä alueellisesti yliannostuksien vähentymiseen. Tilojen asiakkaat jakoivat aiempaa vähemmän pistovälineitä muiden ihmisten kanssa ja käyttivät useammin säännöllisesti kondomia, mutta suoraa näyttöä tilojen vaikutuksesta tartuntatautien leviämiseen ei ole. Tilojen käyttäminen oli myös yhteydessä erilaisiin päihdehoitoihin hakeutumiseen.

Pistotilan avaaminen näyttää vähentävän julkista pistämistä ja pistovälineroskan määrään lähiympäristössä. Sen sijaan pistotilojen ei havaittu olevan yhteydessä huumekaupan, muun rikollisuuden tai suonensisäisiä huumeita käyttävien ihmisten määrään alueella. Vancouverissa tehtyjen tutkimusten mukaan pistotilat vähentävät huumeiden käytöstä koituvia kustannuksia.

Suonensisäisesti huumeita käyttävät ihmiset suhtautuivat tiloihin positiivisesti: yleisempiä syitä käydä pistotiloissa olivat pistäminen turvallisesti ja rauhassa, halu välttää julkisia paikkoja, aiemmat yliannostukset ja tarve avulle pistämisessä. Tärkeimmät syyt tiloissa käymättömyydelle oli se ettei huumeita saanut jakaa muiden kanssa eikä muita saanut auttaa pistämisessä. Suuri osa poliisista ja paikallisista asukkaista sen sijaan suhtautui pistohuoneisiin skeptisesti.

Johtopäätökset

Huolimatta katsauksen tutkimuksien painottumisesta pariin kaupunkiin, voidaan todeta, että tutkimusnäytön perusteella valvotut pistohuoneet parantavat pistoturvallisuutta ja pääsyä perusterveydenhoitoon, sekä vähentävät yliannostuksia. Tilojen avaaminen ei näytä lisäävän suonensisäisiä huumeita käyttävien ihmisten tai huumeiden ongelmakäyttöön liittyvän rikollisuuden määrää alueella. Hylättyjä neuloja ja julkista pistämistä näyttäisi esiintyvän tilojen avautumisen jälkeen aiempaa vähemmän.

Tuloksen relevanssi:

Tutkimusnäytön mukaan valvottujen pistotilojen avaaminen näyttäisi vähentävän suonensisäiseen huumeidenkäyttöön liittyviä haittoja. Toteuttamistapoja on monia ja suunnittelulla on suuri merkitys onnistumiseen: esimerkiksi liian pitkät jonot siirsivät osan potentiaalisista asiakkaista pistämään julkisille paikoille. Lähityöllä ja vuoropuhelulla paikallisten asukkaiden kanssa on suuri merkitys siihen, että tilat saadaan integroitua ympäristöön.

Teemat:

Haittojen vähentäminen
Huumeet

Viittaajan nimi:

Teemu Kaskela