Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Mielihyvän tavoittelua vai todellisuuspakoa? Tarkastelussa addiktiokäyttäytymisen ja eskapismin välinen yhteys

Tutkimuksen nimi:

Mielihyvän tavoittelua vai todellisuuspakoa? Tarkastelussa addiktiokäyttäytymisen ja eskapismin välinen yhteys

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

To Get High or to Get Out? Examining the Link between Addictive Behaviors and Escapism

Tekijä:

Jouhki, H. Oksanen, A.

Viitteet:

Hannu Jouhki & Atte Oksanen (2021) To Get High or to Get Out? Examining the Link between Addictive Behaviors and Escapism, Substance Use & Misuse, DOI: 10.1080/10826084.2021.2002897

Julkaisuvuosi:

2021

Ingressi:

Todellisuuspakoisuudella eli eskapismilla tarkoitetaan todellisuuden tai tosielämän ongelmien välttelyä. Eskapismia pidetään tyypillisesti negatiivisena vaikuttimena, joka johtaa kielteisiin seurauksiin yhdistyessään päihteiden käyttöön tai muihin addiktiokäyttäytymisen muotoihin. Aiempi eskapismitutkimus perustuu pääasiassa pienillä tai rajatuilla otoksilla tehtyihin analyyseihin ilman kattavaa näkemystä eskapismin ja addiktioiden suhteesta.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, onko eskapismilla säännönmukainen ja vakiintunut yhteys erityyppisiin addiktiokäyttäytymisen muotoihin. Tutkittiin, missä määrin eskapismi on yhteydessä alkoholin kulutukseen, tupakointiin, huumeiden käyttöön ja rahapelaamiseen. Lisäksi selvitettiin, miten tyytyväisyys elämää kohtaan oli yhteydessä ongelmajuomiseen, eskapismiin ja niiden yhteisvaikutukseen.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimuksessa käytettiin ositettuun satunnaisotantaan perustuvaa THL:n Juomatapatutkimus 2016 -aineistoa. Laaja väestötason data sisälsi 2285 vastaajan (16-80 v., ka. 45,18 v., 51,25 % miehiä) vastaukset. Eskapismin yhteyttä alkoholin kulutukseen, tupakointiin, huumeiden käyttöön ja rahapelaamiseen tutkittiin lineaarisilla ja logistisilla regressiomalleilla. Eskapismin ja ongelmajuomisen yhteys tyytyväisyyteen elämää kohtaan selvitettiin lineaaristen regressiomallien ja interaktiomallin avulla.

Keskeiset tulokset

Tutkimus osoitti yhteyden eskapismin ja alkoholin kulutuksen, eskapismin ja tupakoinnin sekä eskapismin ja huumeiden käytön välillä. Rahapelaamisen ja todellisuuspakoisuuden välillä ei löytynyt tässä tutkimuksessa merkitsevää yhteyttä. Eskapismi ja ongelmajuominen molemmat erikseen sekä eskapismin ja ongelmajuomisen interaktio olivat yhteydessä alhaisempaan elämäntyytyväisyyteen.

Johtopäätökset

Eskapismin yhteys alkoholinkulutukseen, tupakointiin ja huumeidenkäyttöön ilmenee johdonmukaisesti, ja alkoholinkulutuksen osalta erityisen voimakkaana. Eskapistinen ongelmajuominen ennustaa alhaisempaa tyytyväisyyttä elämää kohtaan kuin pelkkä ongelmajuominen.

Tuloksen relevanssi:

Päihdetyössä on mahdollista tunnistaa asiakkaan elämäntilanteeseen, työhön ja ihmissuhteisiin liittyviä kuormitustekijöitä. Joskus nämä tekijät lisäävät halua paeta todellisuutta päihteiden tai addiktiokäyttäytymisen keinoin. Mikäli eskapistinen motiivi tulee esiin erityisen vahvasti, sen kautta on mahdollista tehdä näkyväksi päihteiden käyttöön kannustavia tekijöitä ja suunnata asiakkaan toimintaa rakentaviin ongelmanratkaisukeinoihin.

Teemat:

Alkoholi
Huumeet
Itsearviointi ja lyhytneuvonta
Mielenterveys
Toiminnalliset riippuvuudet
Tupakka

Viittaajan nimi:

Hannu Jouhki