Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

28.03.2023 | Research summary

Korvaushoito buprenorfiinilla verrattuna lumelääkkeeseen ja metadonikorvaushoitoon

Tutkimuksen nimi:

Korvaushoito buprenorfiinilla verrattuna lumelääkkeeseen ja metadonikorvaushoitoon

Tutkimuksen alkuperäinen nimi:

Buprenorphine maintenance versus placebo or methadone maintenance for opioid dependence

Tekijä:

Mattick, R. Breen, C. Davoli, M.

Viitteet:

Cochrane Database of Systematic Reviews 2014, Issue 2. Art. No.: CD002207.

Julkaisuvuosi:

2014

Ingressi:

Laaja useiden tutkimusten tuloksia yhdistävä analyysi toteaa buprenorfiinin sitouttavan potilaat korvaushoitoon ja yli 15 mg:n annoksilla vähentävän oheiskäyttöä verrattuna lumelääkkeeseen.Buprenorfiinilla toteutetussa hoidossa olleet jäivät pois hoidosta hieman useammin kuin metadonilla toteutetussa hoidossa olleet.

Tiivistelmä:

Tutkimuksen tavoite

Tutkimuksen tavoitteena oli arvioida buprenorfiinilla toteutetun korvaushoidon toimivuutta verrattuna lumelääkkeeseen ja metadonilla toteutettuun korvaushoitoon.

Tutkimuksen toteutus

Tutkimusta varten toteutettiin tietokoneella kirjallisuushaku, joka kattoi laajasti alan tutkimuskirjallisuuden. Tutkijat valitsivat mukaan vain kliiniset tutkimukset, joissa tutkittavat oli jaettu satunnaisesti kahteen eri ryhmään. Yhteensä 31 artikkelia valikoitui mukaan.

Tutkimuksia verrattiin keräämällä kaikista tutkimuksista samat tiedot (hoidossa pysyminen ja oheiskäyttö), joita yhdistämällä muodostettiin laajempi tutkimusaineisto. Tutkimukset jaettiin eri ryhmään sen mukaan oliko buprenorfiinia verrattu lumelääkkeeseen vai metadoniin, ja sen mukaan, oliko lääkettä annettu joustavasti kliinisen arvion perusteella vai saivatko kaikki potilaat tietyn annoksen: matala annos (buprenorfiini 2-6 mg, metadoni alle 40 mg vuorokaudessa), keskisuuri annos (7-15 mg ja 40-85 mg) ja korkea annos (yli 15 mg ja yli 85 mg).

Keskeiset tulokset

Buprenorfiinia saaneet potilaat pysyivät useammin hoidossa kuin lumelääkettä saaneet potilaat riippumatta saadusta annoksesta. Metadonilla lääkityt potilaat pysyivät hoidossa paremmin, kun verrattiin lääkärin arvion perusteella määrättyjä annoksia tai matalilla annoksilla toteutettua hoitoa buprenorfiinilla ja metadonilla. Joustavasti määrättyjen lääkkeiden osalta tuloksia arvioitiin myös pelkästään ns. kaksoissokkotutkimuksien osalta, joissa potilaat eivät tienneet, mitä lääkettä saivat, mutta tulos oli sama.

Opioidien oheiskäyttöä esiintyi lumelääkettä saaneita vähemmän vain potilailla, jotka saivat buprenorfiinia korkean päiväannoksen. Oheiskäytön osalta metadonin ja buprenorfiinin välillä ei löydetty eroja.

Johtopäätökset

Tulosten perusteella tutkijat toteavat buprenorfiinin toimivan korvaushoitolääkkeenä, eli se kiinnittää potilaat hoitoon ja suurilla annoksilla vähentää opioidien oheiskäyttöä. Tutkijat pohtivat mahdollisia syitä, miksi buprenorfiini vaikuttaa kiinnittävän potilaat hoitoon hieman metadonia huonommin. Mahdollisina selityksinä tutkijat tarjoavat sitä, että buprenorfiini antaisi pienemmän tai erilaisemman tyydytyksen tunteen verrattuna heroiiniin tai että hoidosta lähteminen olisi helpompaa pienempien vieroitusoireiden vuoksi.

Tuloksen relevanssi:

Tutkimus antaa todisteita siitä, että buprenorfiini on tehokas lääke kiinnittämään potilaat hoitoon, ja suurilla annoksilla se vähentää oheiskäyttöä. Kuitenkin korvaushoito metadonilla näyttäisi tutkimuksen perusteella kiinnittävän korvaushoitoon paremmin kuin buprenorfiinilla toteutettu korvaushoito.

Tutkijat toteavat, että korvaushoitoa tulisi toteuttaa buprenorfiinilla kun potilas tai lääkäri näin haluaa, ja erityisesti suurilla annoksilla, kun metadonia ei pystytä käyttämään tai voida käyttää. Tulosten yleistämisestä suomalaiseen päihdehoitoon vaikeuttaa se, että Suomessa eniten käytetty opioidi on buprenorfiini eikä heroiini. Silti laajan ja arvostetun Cochrane-verkoston toteuttaman katsauksen tuloksista on hyvä keskustella ja peilata suomalaiseen päihdehoitoon.

Teemat:

Huumeet

Viittaajan nimi:

Teemu Kaskela