Strategia 2022–2024: Addiktioiden asiantuntija

Teemme työtä addiktioihin liittyvän stigman poistamiseksi ja yhteiskunnan inhimillistämiseksi. Toimintamme ytimessä on kohtaaminen, niin kasvokkain kuin verkossa. 

Image

Strategian kuusi prinsiippiä

1. Olemme addiktioiden erityisasiantuntija.
2. Teemme työtä addiktioihin liittyvän stigman poistamiseksi.
3. Toimintamme ytimessä on kohtaaminen.
4. 
Teemme yhteiskunnasta inhimillisen.
5. Vahvistamme tutkimustoimintaa.
6. 
Tarjoamme edistyksellisiä digitaalisia palveluja.

Toimintaympäristön muutokset

1. Taloudellinen eriarvioistuminen jatkuu, tuloerot kasvavat ja väestö polarisoituu. Päihde- ja pelihaitat kasautuvat alimpiin tuloryhmiin.
2. Kaupungistuminen etenee varsinkin Helsingin, Turun ja Tampereen seuduilla.
3. Kulttuurillinen, kielellinen ja uskonnollinen monimuotoisuus lisääntyvät.
4. 
Päihdehaitat nousevat uudella tavalla keskusteluun työelämässä. Väestö ikääntyy, kostea sukupolvi eläkeiässä.
5. Digipalvelut tasa-arvoistavat maan eri alueita, toisaalta digitaidoissa ja -saatavuudessa kuilu syvenee.
6. Järjestökenttä muuttuu ja tarjoaa uusia yhteistyön ja konsolidaation (järjestöjen yhdistymiset) mahdollisuuksia.
7. Alkoholin kulutus säilyy korkeana, muttei kasva tai kasvaa hitaasti.
8. Rahapelijärjestelmä muuttuu, raha-pelaamista siirtyy nettiin. Uudet addiktiot, kuten digipeliriippuvuus tekevät tuloaan.
9. Huumeiden käyttö lisääntyy. E
rilaisia aineita ja uusia huumeilmiöitä on yhä enemmän ja huumeita on helpompi saada.

10. Nuorten päihteiden käyttö aiempia sukupolvia vähäisempää, mutta kannabis tutumpaa.
11. Julkistalous kiristyy, asenteet kovenevat, yleishyödyllisen toiminnan rahoitus tiukkenee.
12. Maakuntahallinto aiheuttaa lisää sekaannusta päihdehuollon palveluketjuihin.

Perustehtävä

Ehkäisemme ja vähennämme päihde- ja riippuvuushaittoja tuottamalla tietoa ja tarpeenmukaisia palveluja.

Visio

Olemme addiktioiden tunnustetuin asiantuntija Suomessa.

Missio

Arkipäiväistämme addiktiot ja teemme yhteiskunnasta inhimillisemmän. 

Arvot

Toimintaamme ohjaavat arvot ovat ihmisarvon kunnioittaminen, luottamuksellisuus, suvaitsevaisuus ja vastuullisuus.

Strategia työkulttuurissamme

  • Viestimme strategiasta selkeästi organisaatiolle.
  • Kytkemme strategian kaikkiin organisaation toimintoihin.
  • Määrittelemme. Jokainen yksikkö määrittelee mitattavat tavoitteet, jotka nousevat säätiön perusprinsiipeistä ja toimintaympäristötiedosta.
  • Vastuutamme. Selkeät vastuut ja päätösvalta takaavat, että kaikki tulee tehtyä arjen työssä, varsinkin muutosvaiheessa.
  • Seuraamme. Mittarit kertovat strategian toteutumisesta. Niiden avulla seuraamme onnistumistamme ja muutostarpeita.

Tavoitteet

Jokainen yksikkö määrittelee mitattavat tavoitteet dialogissa organisaation kanssa.

Mittarit

Käytämme määrällisiä ja laadullisia mittareita. Mittarien kriteerit: validiteetti, reliabiliteetti, relevanssi ja käytännöllisyys. Tavoitteet > mittaaminen > raportointi > analysointi > jatkuva parantaminen.

Valitsemme mitattavia tekijöitä eri näkökulmista/yksiköistä, jolloin muodostuu kokonaisvaltainen näkemys siitä, mihin suuntaan olemme menossa:

  • Työhyvinvointimme on parantunut.
  • Vaikuttavuutemme on kasvanut.
  • Toimintamme tuloksellisuus on parantunut.