Hankkeita ja toimintaa

A-klinikkasäätiön hankkeet vastaavat usein jonkin erityisryhmän tai toimintamuodon tarpeeseen. Ajankohtaisia ovat lasten näkökulmaan liittyvä työ sekä huumehoito ja haittojen vähentäminen. Viime vuosina on vahvistettu myös vertaistyötä ja kokemusasiantuntijoiden osallistumista.

Tärkeimpiä rahoittajia ovat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Useimmilla hankkeilla on omat kotisivunsa, joilta löydät tarkempaa tietoa toiminnasta.

Lapset ja perheet

Lasinen lapsuus

Uusia työskentelytapoja ja tietoa lapsia ja nuoria kohtaavien ammattilaisten ja muiden asiasta kiinnostuneiden käyttöön. Lue lisää »

Nuortenlinkki

Nuortenlinkki vahvistaa nuorten elämänhallintaa ja ennaltaehkäisee riippuvuuksista koituvia haittoja tarjoamalla tietoa, tukea, itsearvioinnin työkaluja ja anonyymiä neuvontaa. Lue lisää »

Päihdelinkki

Päihde- ja riippuvuustietoa, oma-apuvälineitä, itsearviointitestejä, vertaistukea ja ammattilaisneuvontaa verkossa kaikille kansalaisille ja ammattilaisille. Lue lisää »

Osallisuus ja haittojen vähentäminen

EHTA-etsivä huumetyö

Etsivä huumetyö tarjoaa palveluohjausta ja tukea arjen hallintaan huumeita käyttäville nuorille aikuisille, jotka eivät ole palveluiden piirissä. Etsivä huumetyö toimii Tampereella. Lue lisää »

KokeNet

Sähköinen neuvontapalvelu, jossa omasta päihdeongelmasta toipuneet tai läheisenä päihdeongelman kokeneet kokemusneuvojat tarjoavat kansalaisille vertaistukea ja neuvontaa. Lue lisää »

Marginaalissakin mahdollisuus -hanke

Sosiaalisen osallistamisen kehittämishanke opioidikorvauhoidossa oleville ja muille ongelmallisesti huumeita käyttäville. Hanke toimii Mikkelin alueella. Lue lisää »

Muunto-hanke

Hankkeessa luodaan anonyymejä ja luotettavia sähköisiä palveluita haittojen vähentämiseen Tor-verkkoa hyödyntäen. Tarkoitus on kerätä avoin tietokanta liikkeellä olevista aineista. Lue lisää »

Osis

Osis vahvistaa huumemaailmassa elävien vertaisten toimintaa ja osallisuutta. Koulutusta arjen hallinnasta ja vertaistoimijuudesta tarjotaan Helsingissä. Lue lisää »

Street-hanke

Hankkeessa ehkäistään tartuntatauteja tarjomalla huumeita suonensisäisesti käyttäville C-hepatiitti- ja hi-virusten anonyymia ja maksutonta testausta kaduilla ja kohtaamispaikoissa. Lue lisää »

Verkko-Vinkki

Verkko-vinkki hankkeen päämääränä on ennaltaehkäistä ja vähentää C-hepatiitin ja hivin leviämistä pistämällä huumeita käyttävien keskuudessa, sekä tarjota haittoja vähentävää terveysneuvontaa internetin välityksellä. Lue lisää »

Völjy

Tekemistä, toimintaa ja hajautetun asumisen tukea huumeita käyttäville ihmisille Tampereella. Lue lisää »

Päihdetyö

Arjen toimintakyky -hanke

Hankkeessa levitetään toimintakykyyn ja sen arviointiin liittyvää tietoa ja kehitetään järjestötyöhön soveltuvaa toimintakyvyn arviointityövälinettä. Lue lisää »

Dopinglinkki

Dopinglinkki lisää yleistä tietoisuutta dopingaineiden haitoista, tarjoaa neuvontaa ja vahvistaa ammattilaisten osaamista tuottamalla koulutuksia. Lue lisää »

MIPA-hanke

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma vahvistaa järjestöjen tutkimustoiminnan yhteistyötä, laatua, yhteismitallisuutta ja hyödynnettävyyttä. Lue lisää »

MITU-hanke

Mielenterveys- ja päihdeongelmista kärsivien tupakoinnin lopettamisen tuki -hanke pyrkii juurruttamaan mielenterveys- ja päihdetyöhön tupakoinnin lopettamista tukevia työtapoja ja -menetelmiä. Lue lisää »

OK-hanke

Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishanke, jonka tavoitteena on lisätä korvaushoidossa olevien osallisuutta ja työelämävalmiuksia. Lue lisää »

Puheeksioton verkkokurssi

Verkkokurssi antaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille ja opiskelijoille valmiuksia alkoholin puheeksioton toteuttamiseen. Kurssitus toteutetaan organisaatiolähtöisesti. Lue lisää »

Tietopuu

Päihde- ja mielenterveystyön kehittämisen tieto- ja tukipankki ammattilaisten käyttöön. Sivusto tarjoaa tutkimustiedon lisäksi tietoa kehittämisestä ja arvioinnista. Lue lisää »