Hankkeissa tutkittua

Tällä sivulla esitellään A-klinikkasäätiön tutkimushankkeita. Uusinta tutkimustietoa löydät Ammattilaisille-osiosta.

Käynnissä oleva tutkimus

Arjen toimintakyky

Arjen toimintakyky -hankkeessa tuotetaan järjestöille konkreettinen ja helppokäyttöinen väline työikäisten järjestötoimintaan osallistuvien ihmisten toimintakyvyn kartoittamiseen ja seurantaan.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA)

Järjestöjen yhteisessä tutkimusohjelmassa tutkitaan järjestöjen toimintaprofiileja, järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvointia sekä vapaaehtoisuutta, vertaisuutta ja kokemusasiantuntijuutta järjestöissä.

Opioidiriippuvuuden korvaushoito

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella lääkkeen valintaan, apteekkijakeluun ja hoitokäytäntöihin vaikuttavia tekijöitä työntekijäryhmien, asiakkaiden sekä kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon edustajien näkökulmasta.

Rekisteritutkimus (RIPE)

Rekisteri- ja hoitotietoihin perustuva seurantatutkimus päihdehuollon avo- ja laitospotilaiden elämänkulusta selvittää hoidossa tapahtuneita muutoksia ja asiakkaiden yhteiskuntaan integroitumista. 

Toimintakyky (PARADISE)

Hoidon aikana on mahdollista arvioida ja seurata ihmisen psykososiaalista kuormitusta PARADISE-hankkeessa kehitetyn menetelmän avulla. Kysymyssarja soveltuu käytettäväksi niin hoidossa kuin tutkimuksessa.

Päättyneet tutkimushankkeet

ATH-osatutkimu

A-klinikkasäätiö osallistui RAY:n koordinoimaan järjestötutkimuksen verkostoon. Tarkoituksena oli hyödyntää THL:n Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen väestökyselyjen aineistoja järjestöjen näkökulmasta. Tutkimusryhmä tuotti Suomen Mielenterveysseuran ja THL:n kanssa kaksi artikkelia verkoston yhteisiin julkaisuihin (THL Työpapereita 25/2015 ja 38/2016) sekä artikkelin Tietopuun vertaisarvioituun Tutkimussarjaan (1/2017). Tarkastelussa olivat päihde- ja mielenterveyskysymysten yhteydet, järjestöjen toimintaan osallistumiseen vaikuttavat tekijät sekä hyvinvointi ja elämänlaatu.

Huumeiden käyttäjät Helsingissä -QUAF2-osahanke

Tutkimus tuotti tietoa kahdesta erilaisesta huumeidenkäyttäjien ryhmästä Helsingissä, heidän päihteiden käytöstään sekä elämäntilanteestaan. Hanke oli osa laajempaa professori Eisenbach-Stanglin johtamaa eurooppalaista Second Multi-City Study on Quantities and Financing of Illicit Drug Consumption -hanketta (QUAF2), jossa vertailtiin kuuden eurooppalaisen pääkaupungin tutkimustietoja. Artikkeli on julkaistu Tietopuun Tutkimussarjassa (1/2016).

Lapsiperheiden palvelut

Tutkimusryhmä toteutti haastattelututkimuksen "Päihdepalveluja käyttävien perheiden näkökulma" osana professori Marja-Leena Perälän (THL) johtamaa "Lasten ja perheiden palvelut ja niiden johtaminen" -hanketta (LapsYTY). Tutkimusryhmä osallistui lisäksi päihdehoitoyksikköjen työntekijöille suunnatun kyselytutkimuksen toteuttamiseen. Raportissa (2014) vanhempien päihdeongelmia on käsitelty vanhempien ja päihdetyöntekijöiden näkökulmasta. Tutkimustuloksia on lisäksi julkaistu mm. Lapsiperheiden Hyvinvointi 2014 -kirjassa sekä Tiimi-, Neuvola- ja Premissi -lehdissä.

Prison-tutkimushanke

Pohjoismainen tutkimushanke (Prison based drug treatment in the Nordic countries: Control and rehabilitation in welfare state institutions 2011–2014) tuotti tietoa vankiloiden päihdekuntoutusohjelmien asemasta ja merkityksestä kansallisen huumepolitiikan osana, päihdekuntoutusohjelmista osana vankiloiden toimintastrategiaa sekä päihdehoidon työntekijöiden ja siihen osallistuvien vankien kokemuksista Tanskassa, Ruotsissa, Norjassa ja Suomessa. Hanketta koordinoi Århusin yliopisto ja rahoitti Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen Humanistisen ja yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen pohjoismainen yhteistyölautakunta (The Joint Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and Social Sciences; NOS-HS). Hanke tuotti useita kansainvälisiä yhteisartikkeleita ja kansallisia julkaisuja.

YhdessäMielin

YhdessäMielin oli Suomen Mielenterveysseuran johtama hanke (2017), joka tarjosi sote- ja maakuntauudistuksista päättäville tutkimukseen ja kokemukseen perustuvaa tietoa mielenterveyspalveluista ja päihdepalveluista. A-klinikkasäätiö tuotti hankkeessa avainindikaattoreita koskevan osion. Valtioneuvoston kanslian selvitys- ja tutkimustoiminta rahoitti hanketta.

Lisätietoa A-klinikkasäätiön asiantuntija- ja tutkimustoiminnasta.