Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Tarinoita huumeiden käytöstä -Selontekoja huumeiden käytön syistä ja seurauksista

Julkaisun nimi:

Tarinoita huumeiden käytöstä -Selontekoja huumeiden käytön syistä ja seurauksista

Tekijä:

Suokas, N.

Ingressi:

Pro gradu -tutkielma selvittää huumeidenkäyttäjien antamia syitä ja selityksiä huumeiden käytölle narratiivista menetelmää apuna käyttäen. Aineistosta nousee esiin viisi eri selontekoa huumeiden käytön syistä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2016

Julkaisun tiedot:

Tampereen yliopisto, yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö, sosiaalityö.

Lyhyt kuvaus:

Tutkimus on laadullinen ja narratiivisuus toimii tutkimuksen viitekehyksenä ja lähestymistapana. Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään huumeiden käyttöä, addiktiota ja riippuvuutta. Aineisto koostuu 30 huume- ja lääketarinasta, jotka on koottu Päihdelinkin nettisivustolta helmikuussa 2015.

Tutkimustuloksissa tarinoista erottuu viisi selontekoa huumeiden käytön syistä, jotka on nimetty: lapsuus ja nuoruus, sosiaaliset suhteet, rakastuminen huumeeseen, huumeen käyttö lääkkeenä ja huumeidenkäyttäjän mielenkiinto huumetta kohtaan. Lisäksi tarinoista ilmenee neljä selontekoa huumeidenkäytön seurauksista, jotka on nimetty: elämä on kaukana normaalista, mielenterveysongelmat, väkivalta ja virkavalta.

Lisäksi osa selonteoista on jaettu tarkempiin alaselontekoihin. Syy-selontekojen alaselonteot ovat: perheolosuhteet, kiusaamisen uhriksi joutuminen ja ulkopuolisuus, kapina, kaverit, seurustelukumppani ja seurustelusuhde sekä työ. Seuraus-selontekojen alaselonteot ovat: vailla koulua ja työtä, vailla läheisiä ihmissuhteita, vailla asuntoa, itsetuhoisuus sekä itseinho. Tarinoissa esiintyy useita eri selontekojen syy- seuraussuhteita.

Tutkimuksen tulosten perusteella huumeidenkäyttäjän huumeiden käytölle löytyy moninaisia eri syitä ja seurauksia. Tarinoiden selontekojen syy-seuraussuhteet oli mahdollista jaotella huumeidenkäyttäjän sisäisiin- ja ulkoisiin tekijöihin.

Asia-/Avainsanat: huumeet, Päihdelinkki, narratiivisuus

Linkki julkaisuun:

http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/100181/GRADU-1480329064.pdf?sequence=1