Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Tampereen huumehoidon kynnykset ja oikeudenmukaiset laitoskuntoutukseen pääsyn kriteerit

Julkaisun nimi:

Tampereen huumehoidon kynnykset ja oikeudenmukaiset laitoskuntoutukseen pääsyn kriteerit

Tekijä:

Vaattovaara, O. Vartiainen, E.

Ingressi:

Palveluihin pääsyä hankaloittaa erityisesti epätasa-arvoinen korvaushoitoon pääseminen sekä pitkät jonot ja odotusajat avohoitoon ja -kuntoutukseen pääsyssä. Lisäksi laitoshoitoon ja -kuntoutukseen ei halutessaan pääse, koska laitoshoitoon pääsyn kriteereitä on vaikea täyttää, ja laitoshoito- ja kuntoutuspaikkoja ei ole tarpeeksi.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2019

Julkaisun tiedot:

Tampereen ammattikorkeakoulu, sosionomi AMK.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tarkoituksena on saada niiden ihmisten ääni kuuluviin, joilla on kokemuksia erilaisiin Tampereen huumehoidon palveluihin hakeutumisesta tai ollut aikomuksia hakeutua erilaisiin huumehoidon palveluihin.

Opinnäytetyössä selvitettiin palvelujärjestelmälähtöisiä kynnyksiä hoitoon hakeutumisessa, pääsyssä, sekä haastateltavien näkökulmaa oikeudenmukaisista laitoshoitoon- ja kuntoutukseen pääsyn kriteereistä. Aineisto kerättiin yksilöhaastatteluina käyttäen puolistrukturoitua teemahaastattelumenetelmää. Teoreettisina lähtökohtina hyödynnettiin aikaisempia tutkimuksia palvelujärjestelmälähtöisistä kynnyksistä, aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, eri asiantuntijoiden ja viranomaisten haastatteluja ja lausuntoja sekä työryhmien muistioita ja oikeusasiamiehen päätöksiä.

Asia-/Avainsanat: huumehoito, palvelujärjestelmälähtöinen kynnys, korvaushoito, laitoshoito- ja kuntoutus, avohoito- ja kuntoutus

Linkki julkaisuun:

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2019060515081