Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta päihdetyössä työntekijöiden näkökulmasta

Julkaisun nimi:

Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta päihdetyössä työntekijöiden näkökulmasta

Tekijä:

Mäki, I.

Ingressi:

Oppinäytetyö osoittaa seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan yleisyys ja normalisoituminen päihteiden aktiivikäyttäjien keskuudessa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2018

Julkaisun tiedot:

Diakonia-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan ylempi koulutusohjelma, sosionomi YAMK.

Lyhyt kuvaus:

Päihteiden aktiivikäyttäjien kohtaamaa seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa ei ole tutkittu kattavasti Suomessa. Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää matalan kynnyksen päihdepalveluiden työntekijöiden kokemuksia seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan näkymisestä ja puheeksi ottamisesta asiakastyössä päihteiden aktiivikäyttäjien kanssa. Tavoitteena oli nostaa päihteiden aktiivikäyttäjien kokema seksuaalisuutta loukkaava väkivalta näkyviin ja tuoda työntekijöiden tietoa aiheesta esille.

Opinnäytetyön tutkimusympäristönä ja yhteistyökumppanina toimi A-klinikkasäätiö. Laadullisen opinnäytetyön aineisto koostui kolmesta eri A-klinikkasäätiön työntekijöille toteutetusta ryhmähaastattelusta. Ryhmähaastattelut toteutettiin teemahaastatteluina ja analyysimenetelmänä käytettiin teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Aineisto jaoteltiin kolmeen osaan: seksuaalisuus ja seksuaalisuutta loukkaava väkivalta päihdetyössä, väkivaltaa kohdanneen tukeminen sekä puheeksi ottamisen valmiuksia tukevat tekijät ja kehittämistarpeet.

Haastatteluissa ilmeni seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan yleisyys ja normalisoituminen päihteiden aktiivikäyttäjien keskuudessa. Työntekijät tunnistivat huolta herättäviä merkkejä sekä väkivallan vaikutuksia asiakkaiden elämään ja hyvinvointiin. Erityisesti naisen huono asema ja riski väkivallalle ilmeni aineistossa. Miesten kohtaama seksuaalisuutta loukkaava väkivalta nähtiin naisten kohtaamaa seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa vaietumpana ilmiönä sekä vaikeampana ottaa puheeksi. Haastateltavat kuvasivat kattavasti väkivallan puheeksiottoa sekä asiakkaan tukemiseen liittyviä haasteita. Puheeksioton valmiuksia tukeviksi tekijöiksi tunnistettiin rakenteiden lisäksi työntekijäkohtaiset ammatilliset valmiudet.

Asia-/Avainsanat: seksuaalisuutta loukkaava väkivalta, seksuaalinen väkivalta, seksuaalirikokset, päihdetyö, päihderiippuvuus, puheeksiotto, vakauttava kriisituki

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/157047