Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

”Sain itsevarmuutta, kun olin aika hukassa”. Askel arkeen – valmennuskurssin kehittäminen korvaushoidon aloittaneille opioidiriippuvaisille

Julkaisun nimi:

”Sain itsevarmuutta, kun olin aika hukassa”. Askel arkeen – valmennuskurssin kehittäminen korvaushoidon aloittaneille opioidiriippuvaisille

Tekijä:

Huhtimo, P.

Ingressi:

Mielekkään tekemisen löytäminen ja kuuluvuuden tunteminen johonkin ryhmään, edesauttaa korvaushoidon alkuvaiheessa toipumisprosessiin kiinnittymistä, auttaa itsetunnon rakentumisessa sekä inspiroi asettamaan itselleen realistisia tavoitteita.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2011

Julkaisun tiedot:

Laurea-ammattikorkeakoulu, Sosionomi, Ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Lyhyt kuvaus:

Askel Arkeen – valmennuskurssi on Avokuntoutusyksikkö Askel – kehittämishankkeen (2009 – 2012) yksi tuotos. Järvenpään sosiaalisairaalan hallinnoima ja raha-automaattiyhdistyksen rahoittama kehittämishanke on suunnattu korvaushoidossa oleville opioidiriippuvaisille. Opinnäytetyö käsittelee Askel Arkeen – valmennuskurssin prosessia toimintamalliksi muodostumisesta.

Kehittämishankkeen tavoitteena on kehittää psykososiaalista tukea antava toimin-ta/palvelumalli pääkaupunkiseudulla korvaushoidossa oleville opioidiiippuvaisille. Kehittämistoiminnassa saaduista tuloksista ja toimintamallista toivotaan jäävän pysyvä työmuoto korva-ushoidon aloittaneiden asiakkaiden psykososiaaliseen tukeen.

Opinnäytetyössä käsitellään päiväkeskus Kohokohdan muutosta Avokuntoutusyksikkö Askeleeksi sekä Askel Arkeen – valmennuskurssin toimintamallin kehittymistä sekä valmennuskurssin vaikutusta asiakkaiden toipumisprosessiin lääkehoidon rinnalla. Aineisto on kerätty teemahaastatteluilla. Haastattelut tehtiin Askel Arkeen – valmennuskurssin käyneille asiakkaille. Tulosten analyysimenetelmänä käytettiin teemoittelua.

Tutkimustulosten mukaan Askel Arkeen – valmennuskurssi muodostui toimivaksi toimintamalliksi, joka soveltuu korvaushoidon aloittaneille. Johtopäätöksistä voidaan tulkita, että mielekkään tekemisen löytäminen ja kuuluvuuden tunteminen johonkin ryhmään, edesauttaa korvaushoidon alkuvaiheessa toipumisprosessiin kiinnittymistä ja auttaa itsetunnon rakentumisessa sekä inspiroi asettamaan itselleen realistisia tavoitteita.

Asia-/Avainsanat: korvaushoito, toipumisprosessi, psykososiaalinen kuntoutus, kehittäminen, valmennuskurssi, kehittäminen, arviointi

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/31144