Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Rajatyö päihde- ja mielenterveysjärjestöissä. Mielenterveyttä edistävää ja ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestötyöntekijöiden näkemyksiä

Julkaisun nimi:

Rajatyö päihde- ja mielenterveysjärjestöissä. Mielenterveyttä edistävää ja ehkäisevää päihdetyötä tekevien järjestötyöntekijöiden näkemyksiä

Tekijä:

Asikainen, L.

Ingressi:

Päihde- ja mielenterveysjärjestöissä kohdataan rajatyön ja rajojen ylitysten haasteita moninaisesti. Opinnäytetyön tulokset osoittavat, että näihin rajatyön haasteisiin voidaan vastata moniammatillisella yhteistyöllä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2022

Julkaisun tiedot:

Tampereen yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta, sosiaalityön tutkinto-ohjelma.

Lyhyt kuvaus:

Pro gradu -tutkielma selvitti päihde- ja mielenterveysjärjestöissä mielenterveyttä edistävää ja ehkäisevää päihdetyötä tekevien työntekijöiden näkemyksiä rajatyössä esiintyvistä haasteista ja moniammatillisen yhteistyön keinoista ratkaista näitä haasteita.

Tutkielman aineisto koostui päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA 2.0-hankkeessa tehdyistä järjestötyöntekijöiden haastatteluista.

Rajatyön haasteet jakautuivat neljään luokkaan: asiantuntijuuteen, asenteisiin, kulttuuriin ja rakenteisiin. Haastateltavat toivat esiin myös yhteistyön keinoja ratkaista näitä haasteita. Keskeisemmiksi keinoiksi nähtiin rakenteisiin vaikuttaminen, resurssien lisääminen ja tutkimustiedon käyttäminen työssä.

Tutkielman tulosten perusteella päihde- ja mielenterveysjärjestöjen rajatyössä tehtävien rajojen ylitysten haasteet näkyvät niin työntekijöille, työyhteisöissä kuin laajemmin yhteiskunnassa.

Asia-/Avainsanat: päihde- ja mielenterveystyö järjestöissä, ehkäisevä päihdetyö, mielenterveyttä edistävä työ, voittoa tavoittelemattomat järjestöt, rajatyö, rajojen ylitys, moniammatillinen yhteistyö

Linkki julkaisuun:

https://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202204263723