Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Omahoitajien tulkintoja korvaushoidosta

Julkaisun nimi:

Omahoitajien tulkintoja korvaushoidosta

Tekijä:

Lindroos, L.

Ingressi:

Tutkielma osoittaa, että korvaushoidon omahoitajat kohtaavat työssään monia haasteita. Erityisesti epäselvät käsitteet aiheuttavat haasteita asiakastyössä.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2008

Julkaisun tiedot:

Helsingin yliopisto, yhteiskuntapolitiikan laitos.

Lyhyt kuvaus:

Opiaattiriippuvaisten lääkkeellisessä korvaushoidossa omahoitajilla on keskeinen rooli asiakkaan hoidossa. Tutkielmassa tarkastellaan omahoitajien kokemuksia ja mielipiteitä korvaushoidosta. Tutkimuksen kohteena oli kahdeksan omahoitajaa, neljästä eri avohoitoyksiköstä pääkaupunkiseudulta. Tutkimuksen aineisto kerättiin teemahaastattelulla ja haastattelut analysoitiin aineistolähtöisesti.

Tutkielmasta käy ilmi, että omahoitajat kokevat työssään monia haasteita. Uusi sosiaali- ja terveysministeriön asetus 33/2008 ei määrittele korvaushoidon käsitteitä. Tämän johdosta käsitteet ovat epäselviä ja sekavia. Omahoitajat joutuvat työssään tulkitsemaan epäselvät käsitteet, mikä aiheuttaa myös konfliktitilanteita, sekä suhteessa asiakkaisiin että työryhmään. Korvaushoitoasiakkaat ovat vaativa asiakasryhmä joilla on usein problematiikkaa eri elämänalueilla. Heidän hoitonsa vaatii, että omahoitajalla on ammattiosaamista.

Tavoitteena on tarkastella näitä haasteita ja konfliktitilanteita, joita omahoitajat työssään kohtaavat. Tutkielma nostaa myös esille omahoitajien kokemuksia sekä mielipiteitä korvaushoidosta.

Asia-/Avainsanat: huumeet, korvaushoito, avohoito, omahoitajajärjestelmä, pääkaupunkiseutu

Linkki julkaisuun:

http://hdl.handle.net/10138/12025