Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Lääkkeiden päihdekäyttö ja opioidiepidemia

Julkaisun nimi:

Lääkkeiden päihdekäyttö ja opioidiepidemia

Tekijä:

Ryhänen, S.

Ingressi:

Pro gradun tuloksista selviää, että Päihdelinkin neuvontapalvelun lääkekysymyksistä suurin osa koskee opioideja, bentsodiatsepiineja ja vieroitusta. Vieroitukseen, etenkin opioideista ja bentsodiatsepiineista, kaivataan tukea. PKV-lääkkeiden määräämisen ja toimittamisen yhteydessä tulisi asiakkaille antaa selkeät ohjeet, miten annosta tiputetaan lääkitystä lopetettaessa.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Pro gradu -työ

Julkaisuvuosi:

2018

Julkaisun tiedot:

Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos, proviisorin koulutusohjelma.

Lyhyt kuvaus:

Lääkkeiden päihdekäytössä eniten käytettyjä valmisteita ovat opioidit, bentsodiatsepiinit, ja stimulantit. Päihdekäyttö tapahtuu usein sekakäyttönä muiden päihdyttävien aineiden kanssa. Opioidien lääketieteellinen käyttö on lisääntynyt merkittävästi 1980-luvun jälkeen. Samalla opioideihin liittyvät haitat ovat lisääntyneet. Etenkin Yhdysvalloissa tilanne on huolestuttava, sillä siellä opioidien ja heroiinin yliannostukseen kuolee päivittäin yli 100 ihmistä. Opioidiriippuvaisia on lähes kaksi miljoonaa, ja opioidien aiheuttamiksi kustannuksiksi arvioidaan 78,5 miljardia dollaria vuosittain. Suomessa tilanne on maltillisempi, mutta opioidien käytön lisääntymistä on havaittavissa.

Tämän tutkimuksen tavoitteina oli tarkastella Päihdelinkin neuvontapalveluun 2012–2016 tulleiden lääkeaiheisten yhteydenottojen määrää, viestien lähettäjien taustaa, sekä eri lääkeaineryhmien ja aihepiirien toistuvuutta aineistossa. Aihe on ajankohtainen, sillä lääkkeiden päihdekäyttö näyttäisi olevan lisääntymässä, ja tämän kaltaista tutkimusta lääkkeiden väärinkäyttöön liittyvistä kysymyksistä ei tiedettävästi ole aikaisemmin Suomessa tehty.

Tutkimuksessa analysoitiin päihdelinkin neuvontapalveluun vuosina 2012–2016 tulleet 683 lääkekysymystä, joista suurin osa (22 %) käsitteli vieroittautumista. Kysymyksissä yleisimmin mainitut lääkeryhmät olivat opioidit (n=274, 40 %) ja bentsodiatsepiinit (n=236, 35 %). Sekakäyttöä alkoholin tai muun päihteen kanssa oli havaittavissa joka kolmannessa kysymyksessä. Kysyjistä 32 % (n=160) oli 26–35-vuotiaita ja kaksikolmasosaa naisia. Eniten kysymyksiä tuli pääkaupunkiseudulta (28 %) ja muista yli 50 000 asukkaan kaupungeista (45 %).

Opiodien käytöstä on Yhdysvalloissa tullut merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Suomessakin opioidien käyttö on lisääntynyt. Vieroitukseen, etenkin opioideista ja bentsodiatsepiineista, kaivataan tukea. Pääasiassa keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä määrättäessä ja toimitettaessa tulisi asiakkaille antaa selkeät ohjeet annostuksen tiputtamisesta hoidon päättyessä.

Asia-/Avainsanat: lääkkeet, opioidiepidemia, päihdekäyttö, sekakäyttö, väärinkäyttö

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/e-gradu_sanni_ryhanen.pdf