Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Kysy asiantuntijalta riippuvuuksista. Julkinen neuvontapalsta A-klinikkasäätiön Päihdelinkissä

Julkaisun nimi:

Kysy asiantuntijalta riippuvuuksista. Julkinen neuvontapalsta A-klinikkasäätiön Päihdelinkissä

Tekijä:

Halli, P.

Ingressi:

Suurin osa palstan kysymyksistä käsitteli alkoholinkäyttöä, mutta kysymyksiä tuli runsaasti myös huumeista ja lääkkeistä. Sähköiseen kyselyyn vastanneiden mielestä julkinen neuvontapalsta on hyvä lisäpalvelu, mutta sitä ei ole tarpeen tarjota jatkuvasti.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2009

Julkaisun tiedot:

Metropolia Ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, sosionomi (AMK).

Lyhyt kuvaus:

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kuvata Päihdelinkin neuvontapalstan toimintaa ja sinne tulleita kysymyksiä: mitä aihealuetta palstalle tulleet kysymykset käsittelivät, koskivatko kysymykset kysyjän omaa vai jonkun läheisen tilannetta ja mitä kysyjä kysymyksellään palstalta haki. Tämän lisäksi tarkoituksena oli myös selvittää vastaajien näkemyksiä ja kokemuksia julkisesta neuvontapalvelusta.

Aineistona käytin palstalle tulleita kysymyksiä sekä materiaalia, jonka keräsin lähettämällä sähköisen kyselylomakkeen palstan vastaajille. Analyysimenetelminä käytin aineistolähtöistä sisällönanalyysiä ja tilastollisia menetelmiä, kuten ristiintaulukointia.

Palstalle lähetettiin yhteensä 52 kysymystä. Suurin osa kysymyksistä käsitteli alkoholinkäyttöä, mutta kysymyksiä tuli runsaasti myös huumeista ja lääkkeistä. Kysymyksistä lähes kaksi kolmannesta koski kysyjän omaa tilannetta ja eniten kysymyksillä haettiin tukea omien valintojen tekemiseen. Myös faktatietoa päihteistä ja neuvoja riippuvuusongelman ratkaisemiseksi haettiin. Koska tulokset koskevat vain yksittäistä tapausta, ei niitä voida yleistää koskemaan kaikkia julkisia neuvontapalstoja. Tarpeen olisikin tutkia, haetaanko muiltakin julkisilta neuvontapalstoilta näitä samoja asioita.

Sähköiseen kyselyyn vastasi viisi palstan vastaajaa. Palstan tekninen toteutus onnistui hyvin, lukuun ottamatta kysymysten varausjärjestelmää, joka koettiin aluksi hieman sekavaksi. Vastaajien mielestä julkinen neuvontapalsta on hyvä lisäpalvelu, mutta sitä ei ole tarpeen tarjota jatkuvasti. Palstan avulla voidaan auttaa useampia kuin henkilökohtaisella neuvontapalvelulla, sillä kysymyksiä vastauksineen voi lukea myös ne, jotka eivät itse uskalla kysyä. Toisten samankaltaisen tilanteen huomaaminen voi rohkaista ottamaan itsekin yhteyttä tai hakemaan muulla tavalla apua.

Asia-/Avainsanat: ohjaus- ja neuvontatyö verkossa, päihteet, riippuvuus, asiantuntijapalsta

Linkki julkaisuun:

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/1875/kysyasia.pdf?sequence=1