Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Hoidon sisällön kehittäminen Turun katkaisuhoitoaseman alkoholivieroituksessa oleville asiakkaille

Julkaisun nimi:

Hoidon sisällön kehittäminen Turun katkaisuhoitoaseman alkoholivieroituksessa oleville asiakkaille

Tekijä:

Kauppinen, P.

Ingressi:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää alkoholivieroituksessa olevien asiakkaiden halukkuutta osallistua ohjattuun ryhmätoimintaan. Kyselyyn vastanneista suurin osa alkoholivieroituksessa olevista toivoo ryhmätoimintaa katkaisuhoidon ajalle.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2013

Julkaisun tiedot:

Turun ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma, sosiaalipalvelutyö.

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää alkoholivieroituksessa olevien asiakkaiden halukkuutta osallistua ohjattuun ryhmätoimintaan Turun katkaisuhoitoasemalla kevään 2013 aikana. Tutkimuksella haluttiin kartoittaa, minkälaista ohjattua toimintaa alkoholivieroituksessa olevat asiakkaat toivoisivat katkaisu-hoidon aikana. Tutkimuksessa kysyttiin myös alkoholivieroituksessa olevien asiakkaiden tarvetta tukikeskusteluihin. Tilaus tutkimukseen tuli A-klinikkasäätiön Turun katkaisuhoitoasemalta. Tutkimuksen tulokset on hyödynnettävissä kehitettäessä Turun katkaisuhoitoaseman alkoholivieroituksessa olevien asiakkaiden hoidon sisältöä.

Teoreettinen viitekehys koostuu käypähoitosuositusten, hoitojärjestelmän, ryhmädynamiikan, katkaisuhoidon ja alkoholiriippuvuuden aihepiireistä, koska ne liittyvät merkityksellisesti tutkimukseni aihealueeseen ja empiiriseen osioon tukien tuloksia ja tutkimustani kokonaisuudessaan. Tutkimuksessani tarkastelen alkoholiongelmaa ja sen hoitokäytäntöjä, sitä miten asiakas itse voi olla osallisena alkoholiongelmansa hoidossa. Kirjallisuutena käytin sosiaali-, terveys-, yhteiskunta-alan teoksia jotka käsittelevät päihdeongelmia, ryhmätoimintaa sekä teoksia tutkimuskirjallisuudesta. Tutkimusaineisto kerättiin kvantitatiivisella osittain strukturoiduilla kyselylomakkeilla, joihin alkoholivieroituksessa olevat asiakkaat saivat halutessaan nimettöminä vastata.

Tutkimuksessa saatujen tulosten mukaan kyselyyn vastanneista suurin osa alkoholivieroituksessa olevista toivoo ryhmätoimintaa katkaisuhoidon ajalle. Myös tukikeskustelut koettiin tarpeellisiksi alkoholivieroituksen aikana. Ryhmätoiminnalla ja tukikeskustelujen avulla pyritään parantamaan alkoholivieroituksessa olevien asiakkaiden hoidon laatua Turun katkaisuhoitoasemalla. Tavoitteena on käsitellä tutkimuksen tulokset työryhmässä 2014 alussa ja jalkauttaa ne perustyöhön. Haasteena ryhmien järjestämiselle koetaan uusien toimintojen sisällyttäminen nykyiseen päiväohjelmaan.

Asia-/Avainsanat: Päihdehoitotyö, katkaisuhoito, alkoholi, ryhmätoiminta

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/kauppinen_paivi_.pdf