Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Hoida minua -opas imeväisikäisen hoidosta A-klinikkasäätiön Päihdesairaalan perhekuntoutusyksikköön

Julkaisun nimi:

Hoida minua -opas imeväisikäisen hoidosta A-klinikkasäätiön Päihdesairaalan perhekuntoutusyksikköön

Tekijä:

Palosaari, H. Savolainen, J.

Ingressi:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas imeväisikäisen hoidosta päihdekuntoutuksessa oleville vanhemmille.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2015

Julkaisun tiedot:

Hoitotyön koulutusohjelma, Laurea-ammattikorkeakoulu, Tikkurila

Lyhyt kuvaus:

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tuottaa opas imeväisikäisen hoidosta päihdekuntoutuksessa oleville vanhemmille. Opas tehtiin yhteistyössä A-klinikkasäätiön Päihdesairaalan perhekuntoutusyksikön kanssa, ja se on tarkoitettu sekä yksikön asiakkaille että työntekijöille ohjauksen tukimateriaaliksi. Oppaan avulla pyritään helpottamaan perheen vauva-arjen sujumista käytännönläheisellä tiedolla ja vinkeillä sekä edistämään perheen hyvinvointia vastaamalla kohderyhmämme tarpeisiin. Opinnäytetyö toteutettiin osana POKE-hanketta, joka on Laurea-ammattikorkeakoulun sekä A-klinikkasäätiön Päihdesairaalan yhteinen hanke.

Oppaan sisältö määrittyi tutkimus- ja teoriatietoon sekä asiakkaan tarpeita vastaaviin teemoihin pohjautuen. Teemoja ovat ruokailu, uni, puhtaus, vuorovaikutus ja leikki sekä sairastuminen. Sisällössä pyrittiin huomioimaan yksikössä ilmenneet perheiden tarpeet sekä laajemmalla tasolla päihderiippuvaisten perheiden tarpeet. Oppaan arviointiaineisto kerättiin palautekyselynä asiakkailta ja työntekijöiltä ja sillä pyrittiin selvittämään hyvälle terveysaineistolle asetettujen laatukriteerien ja oppaan tavoitteiden täyttymistä.

Palaute oli suppeaa, sillä asiakaspalautteeseen vastasi kaksi ja työntekijäpalautteeseen neljä ihmistä. Sekä asiakas että työntekijäpalautteesta kävi ilmi, että opas vastaa kohderyhmän tarpeisiin, on luotettava ja teksti on helppolukuista ja ymmärrettävää. Lisäksi työntekijät kokivat voivansa hyödyntää opasta ohjauksen tukena. Ulkoasuun kaivattiin enemmän mielenkiintoa herättäviä seikkoja, joten palautteen pohjalta ulkoasua muokattiin värikkäämmäksi ja oppaaseen lisättiin kuvia. Opas on tehty sähköiseen muotoon, jolloin sitä voi tulevaisuudessa päivittää kohderyhmän tarpeiden ja käyttökontekstin mukaan.

Asia-/Avainsanat: vauvaperheet, vanhemmuus, päihdekuntoutujat

Linkki julkaisuun:

https://www.theseus.fi/handle/10024/99410