Ota yhteyttä
Tekstikoko Font size smaller Font size normal Font size bigger

20.03.2023 | Publication

Asuntola-asumisesta asumisvalmennukseen – Lahden A-klinikkatoimen tuetun asumisen kehittämistyö

Julkaisun nimi:

Asuntola-asumisesta asumisvalmennukseen – Lahden A-klinikkatoimen tuetun asumisen kehittämistyö

Tekijä:

Viljamaa, M.

Ingressi:

Kehittämishankkeessa etsittiin keinoja, joilla voidaan tukea päihde- ja kaksoisdiagnoosihäiriöstä kärsivien elämänhallinnan lisääntymistä asumiseen suunnattavan tuen avulla.

Julkaisukieli:

Suomi

Julkaisutyyppi:

Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

Julkaisuvuosi:

2011

Julkaisun tiedot:

Lahden ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala, sosiaali- ja terveysalan ylempi ammattikorkeakoulututkinto, sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutusohjelma

Lyhyt kuvaus:

Tarkoituksena oli kehittää Lahden A-klinikkatoimen asumispalveluiden asuntolaosaston toimintaa siten, että työn sisältö vastaa laaja-alaisemmin asiakkaiden kasvaneisiin tarpeisiin ja pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseen. Kehittämishanke tehtiin toimintatutkimuksena ja siihen osallistui tutkijan lisäksi suunnitteluvaiheessa Lahden A-klinikkatoimen laajennettu johtoryhmä ja toteuttamisvaiheessa Pitkämäen kuntoutusyksikön yksikköjohtaja ja asumispalvelutyöntekijät.

Hankkeen empiirisessä osiossa haastateltiin viittä entistä asuntolaosaston asiakasta, jotka ovat siirtyneet osastolta tukiasuntoon. Kohderyhmän kriteerit olivat a) asuntolaosaston kautta tukiasuntoon siirtyminen b) tukiasunnossa asumisen kesto ½-3 vuotta c) tavanomainen elämänhallinta. Kaikkien haastateltujen pääasiallinen päihdyttävä aine on alkoholi ja kahdella haastatelluista on päihdediagnoosin lisäksi mielenterveydenhäiriö.

Lisäksi haastateltiin kolmea Pitkämäen kuntoutusyksikön työntekijää. Tämän kohderyhmän kriteerit olivat a) kokemus asumispalvelutyöstä b) kokemus päihde-, mielenterveys- tai kehitysvammatyöstä c) mahdollinen alaan liittyvä täydennyskoulutus.

Haastattelut tehtiin puolistrukturoituina ja analysoitiin induktiivisen sisällön analyysin menetelmällä. Kysymysaiheiden avulla selvitettiin, mitkä osa-alueet asuntola-asumisessa ovat itsenäistä asumista tukevia ja mitä muutoksia toimintaan tulee tehdä. Haastatteluiden tarkoituksena oli tuottaa kokemusperäistä ja ammatillista tietoa asumisvalmennuksen suunnitteluun.

Haastateltavat nostivat esiin elämänhallintaa lisäävinä tekijöinä päihteettömyyden, toiminnallisuuden, resurssit ja verkostotyön. Tämänhetkisessä asuntolaasumisessa negatiivisia asioita olivat haastateltavien mielestä kahden hengen huoneet, ajoittain vähäiset työntekijäresurssit ja liian vähäinen toiminnallisuus.

Kehittämishankkeen tuloksena luotiin Lahden A-klinikkatoimen asumispalveluiden osastolle uusi toimintamalli. Työskentelyn viitekehyksiksi valikoituivat ratkaisuvoimavarakeskeisyys, yhteisöllisyys ja ACT-malli. Toimintamallin osa-alueiksi muodostuivat päihteettömyys, ADL-toimet toiminnallisuus ja verkostotyö. Laaja-alaisella ja integroidulla toiminnalla on tarkoitus lisätä pitkäaikaisasunnottoman, päihde- ja mielenterveyden häiriöistä kärsivän ihmisen mahdollisuuksia saada oma asunto.

Asia-/Avainsanat: asumisvalmennus, päihdeongelma, kaksoisdiagnoosi, asunnottomuus

Linkki julkaisuun:

https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/system/files/julkaisut/asuntola-asumisesta_asumisvalmennukseen_maria_viljamaa_2011.pdf