MIPA-tutkimusohjelma: Järjestöt lisäävät tutkittua tietoa ihmisten hyvinvoinnista

Järjestöt tukevat ihmisiä arjessa ja tarjoavat osallistumisen tapoja ihmisille, jotka kokevat hyvinvoinnin, talouden, työelämän tai vaikutusmahdollisuuksien vajeita. Hyvinvointia lisää päihde- ja mielenterveysjärjestöjen MIPA-tutkimusten mukaan erityisesti se, että ihmiset tulevat kohdatuksi, voivat toteuttaa itseään sekä saavat tukea ja apua.
 
Vertaisuus, samanarvoisuus ja vastavuoroisuus tuottavat kokemusta kohdatuksi tulemisesta. Yksinäisyys, yhdenvertaisuuden puute tai taloudelliset huolet heikentävät ihmisten hyvinvointia. Järjestöjen toimintaan osallistuminen parantaa elämäntilannetta, osallistujat kertovat.
   
Osallisuuden lisääminen säilyy järjestöjen tärkeänä tehtävänä 
 
Järjestöt vahvistavat väyliä vertaisuudesta ja kokemusasiantuntijuudesta osallisuuteen erilaisten kuntoutumis-, kouluttautumis- ja työllistymispolkujen avulla. Osallistumaan pääsee vertais- ja vapaaehtoistoiminnassa, mutta myös palvelujen käyttäjänä. Moni kokee tärkeäksi myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen.
  
Kansalaistoiminta ja ammatillistuminen ovat osin jännitteisessä suhteessa. On tärkeää säilyttää vapaaehtoisuuden periaate. Paine rahoituksen järjestymisestä ja painopiste palvelujen tuottamisessa voivat merkitä toiminnan kaventumista – toki myös uutta monimuotoisuutta.  
  
Paikallisten yhdistysten tärkeänä roolina säilyy vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen tarjoaminen. Pienten yhdistysten rahoituksesta ja edellytyksistä toimia on syytä pitää huolta. 
 
Kokemustieto osaksi palveluja ja hyvinvoinnin tutkimusta 
 
Kokemusasiantuntijuuden merkitys on vahvistunut. Vapaaehtoiset, vertaiset ja kokemusasiantuntijat tarvitsevat tukea, koulutusta ja työnohjausta jaksamisensa tueksi. 
 
Kun yhdistämme kokemustiedon järjestöissä tehtävään tutkimustyöhön, tutkimuksesta saatavat hyödyt kasvavat. Tämä edellyttää sitä, että työskentely on keskustelevaa kaikissa vaiheissa tutkimuksen suunnittelusta tulosten tulkintaan. 
  
Tutkimusohjelma jatkaa MIPA 2.0 -hankkeena 
  
Järjestöillä on erityinen näkökulma toipumiseen ja osallisuuteen. MIPA-ohjelman tulosten mukaan järjestöt tavoittavat ihmisiä, joiden ääni ja kokemukset jäävät väestötason tai sosiaali- ja terveyspalveluiden käytöstä kertovissa tutkimuksissa kuulematta.
 
Lähivuosien tutkimuskysymyksiä ovat, mitkä tekijät mahdollistavat tai rajoittavat osallisuutta sekä mikä edistää läheisten hyvinvointia. Hanke tuottaa uutta tietoa lisäksi päihdehaittojen ehkäisemisestä ja mielenterveyden edistämisestä.
  
Lisätietoa: tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen, p. 040 1368 058, jouni.tourunen(at)a-klinikka.fi, A-klinikkasäätiö
  
Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA 2.0 (2019-2021) on A-klinikkasäätiön koordinoima kymmenen järjestön, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelman yhteinen hanke, jota rahoittaa Veikkauksen tuotoilla Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Tutustu koosteeseen ohjelman tuloksista vuosina 2015-2018.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma MIPA.