Haastattelututkimus: Mielenterveyden edistämisellä ja ehkäisevällä päihdetyöllä on paljon yhtäläisyyksiä

Mielenterveyden edistäminen ja ehkäisevä päihdetyö vaikuttavat lähtökohtaisesti erilaisilta toiminnoilta. Molemmissa perusajatuksena kuitenkin on, että hyvinvointi vähentää riskiä mielenterveyden ongelmille tai haitalliselle päihteiden käytölle. 
 
Viidentoista järjestötyöntekijän haastattelun perusteella mielenterveyden edistämisen ja ehkäisevän päihdetyön toiminnoilla, jotka kohdistuvat yksilöihin, heidän ihmissuhteisiinsa, yhteisöihin ja yhteiskuntaan, pyritään lisäämään juuri yleistä hyvinvointia. 
 
Erona on se, että terveet elintavat painottuvat mielenterveyden edistämisessä, kun taas lakien ja säädösten merkitys korostuu ehkäisevässä päihdetyössä. Mielenterveyden edistämisessä lakeja ja säädöksiä käsiteltiin niiden välillisten vaikutusten kautta: millaisia seurauksia yhteiskunnallisilla päätöksillä ja niiden toteuttamisella on ihmisten mielenterveydelle. 
  
Yleistä hyvinvointia edistävä työ on samansuuntaista kummallakin alueella. Eroja tulee siinä vaiheessa, kun kohderyhmillä alkaa olla enemmän mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön liittyvää oireilua. Silloin on tarvetta tiedolle ja asiantuntijuudelle, jolla tukea ihmisiä ja puhua ongelmista. 
  
Mielenterveyttä edistävä työ ja ehkäisevä päihdetyö voisivat hyötyä tiiviimmästä yhteistyöstä ja yhteisten tavoitteiden korostamisesta yleisen hyvinvoinnin lisäämisen tasolla. Lisäksi tarvitaan molempien erityistä asiantuntemusta. 

Ringbom, Heli (2019): Yleisen hyvinvoinnin parantaminen edistävän ja ehkäisevän työn ytimessä. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen työntekijöiden kuvauksia työstään. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 8/2019.

MIPA-tutkimusohjelma 

MIPA on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama 10 päihde- ja mielenterveysjärjestön, Diakonia-ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelman yhteinen tutkimusohjelma. 
 
Ohjelmassa tutkitaan päihde- ja mielenterveysomaisten hyvinvointia, järjestöjen tarjoamaa osallisuutta sekä ehkäisevän päihdetyön ja edistävän mielenterveystyön yhteisiä rajapintoja. 

Lisätietoja 
  
Hankekoordinaattori Jouni Tourunen, A-klinikkasäätiö, jouni.tourunen(at)a-klinikka.fi, p. 040 1368 058. 

www.a-klinikkasaatio.fi/mipa