A-klinikkasäätiön puheeksioton verkkokurssi koetaan hyödylliseksi 

Puheeksioton perusteet -toimintamalli on A-klinikkasäätiön kehittämä alkoholin puheeksioton verkkokoulutus terveys- ja sosiaalialan ammattilaisille ja opiskelijoille. Verkkokurssin ideana on kouluttaa ammattilaiset tunnistamaan alkoholin riskikäyttö ja suorittamaan mini-interventio asiakkailleen riskikäytön vähentämiseksi. 

Verkkokurssin suorittajille tehtiin seurantakysely keväällä 2017.  Siinä selvitettiin kurssin käytännön toimintaan sekä toimintamalliin liittyviä toiveita ja kehitysehdotuksia. Vastauksia saatiin 96 henkilöltä, joista kymmenen oli kurssin yhteyshenkilöinä toimineita. 

Yli puolet vastaajista eli 52 % koki pystyneensä hyödyntämään kurssilla oppimiansa asioita työssään. Kun ottaa huomioon, että 30 % vastaajista ei ollut vielä mukana työelämässä, tulos on merkittävä (kuva 1). Lisäksi 87 % vastasi saaneensa kurssilta uutta tietoa puheeksiotosta.  

"Tulosten perusteella kurssi on erittäin tarpeellinen ja sopii hyvin siihen mihin se on tarkoitettu”, toteaa verkkopalvelupäällikkö Pirkko Hakkarainen A-klinikkasäätiöstä.  

Vastaajista 87 % oli sitä mieltä, että verkkokurssitus sopi hyvin puheeksioton koulutukseen. Se on tehokas oppimismuoto ja sen avulla saadaan koulutettua paljon ihmisiä, kun kurssin voi suorittaa oman aikataulunsa mukaan. 

Alkoholinkäytön puheeksiotto kannattaa aina 

Puheeksiottoa pidetään asiakaslähtöisenä toimintatapana, ja jopa 92 % vastaajista oli erittäin tai melko motivoitunut tekemään puheeksiottoa osana työtään. Puheeksiottoa pidetään laajalti hyödyllisenä toimintatapana, vaikka alkoholinkäytöstä ei siinä hetkessä keskusteltaisikaan pidemmälle. Puheeksiotto voi saada asiakkaan kuitenkin pohtimaan asiaa myös itsekseen tapaamisen jälkeen. 

”Alkoholin käyttö on erittäin tärkeää ottaa puheeksi, sillä kuinka muuten voit selvittää asiaa asiakkaan kanssa. Kun asiakas kuitenkin itse saa päättää haluaako puhua asiasta, toiminta on näin asiakaslähtöistä. Pelkästään asian puheeksiotto voi saada asiakkaan pohtimaan asiaa ja ehkä itse ottamaan asian myöhemmin esille uudelleen”, pohtii eräs kurssin suorittanut.

Kuva 1. Oletko pystynyt hyödyntämään kurssilla oppimiasi asioita työssäsi? (n=84) 

Kuva 1. Oletko pystynyt hyödyntämään kurssilla oppimiasi asioita työssäsi? (n=84)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalityöntekijät mukaan puheeksiottoon – aikuissosiaalityössä hyvä mahdollisuus asiakkaan herättelyyn 

Selvityksen tulosten perusteella sosiaalityöntekijät tulisi saada paremmin mukaan puheeksioton koulutukseen. Kyselyyn vastanneista vain 3 % oli sosiaalityöntekijöitä, vaikka monen tutkimuksen mukaan aikuissosiaalityö on sopiva ympäristö alkoholinkäytön kartoitukselle ja mini-intervention teolle.

Teoriapainotteisista yliopisto-opinnoista puuttuu usein käytännönläheistä koulutusta. On huomattu, että Suomessa sosiaalihuollon ammattilaiset tekevät puheeksiottoa terveydenhuollon ammattilaisiin verrattuna vähemmän systemaattisesti ja arvioivat omat puheeksioton taitonsa heikommaksi verrattuna terveydenhuollon ammattilaisiin. Tähän osaamisvajeeseen täydennystä voisi tarjota etänä suoritettava verkkokurssi muiden päihdeopintojen tukena.  

"Kurssin markkinoinnin kohdentaminen sosiaalityöntekijöille onkin A-klinikkasäätiöllä tulevaisuuden suunnitelmissa”, kehittämissuunnittelijat Minna Magnusson ja Mirka Elovainio sanovat.

---------------------- 

Puheeksioton verkkokurssin seurantakyselyraportti kokonaisuudessaan Otapuheeksi.fi -sivuilla täällä.

Lisätietoa toimintamallista ja kurssin tilaamisesta: Otapuheeksi.fi