Lait turvaamassa lapsen etua

Merkittävimmät ja viimeisimmät lakiuudistukset lasten ja perheiden tukemiseksi tulivat voimaan asteittain vuonna 2015. Lastensuojelulain muutoksella (1302/2014) laajennettiin niiden henkilöiden ilmoitusvelvollisuutta, joilla on lastensuojelulain mukainen velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus. Jatkossa näiden henkilöiden velvollisuutena on tehdä ilmoitus poliisille silloin, kun heillä on tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä lapsen henkeen ja terveyteen kohdistunutta rikosta.

Uusi sosiaalihuoltolaki (1301/2014) lisää matalan kynnyksen palveluja lapsille ja nuorille. Lapsiperheillä on oikeus saada kunnan tarjoamana kotipalvelua, kun se on välttämätöntä lapsen hyvinvoinnin turvaamiseksi. Perhetyötä, tukihenkilöitä ja -perheitä sekä vertaisryhmätoimintaa tulee olla saatavilla ilman lastensuojelun asiakkuutta. Sosiaalihuoltolain tavoitteena on madaltaa tuen hakemisen kynnystä ja turvata oikea-aikainen tuki perheille.

Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Ehkäisevällä lastensuojelulla tarjotaan apua ja tukea riittävän varhain, jolloin ehkäistään ongelmien syntymistä tai pahenemista. Tärkeä tehtävä ehkäisevän työn toteuttamisessa on neuvolalla, päivähoidolla ja koululla.

Sosiaalihuoltolain myötä uutta lastensuojelussa on se, että lastensuojelun asiakkuus ei ala vielä silloin, kun vasta selvitetään lastensuojelun tarvetta. Myös niille asiakkaille, joiden ei arvioida tarvitsevan lastensuojelun palveluja, tehdään palvelutarpeen arviointi heti asiakkuuden alussa. Lastensuojelun ilmoitusvelvollisilla viranomaisilla ja ammattihenkilöillä on velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille, kun heillä on syytä epäillä lapsen joutuneen henkeen tai terveyteen kohdistuneen rikoksen uhriksi.

Lastensuojelulaki (417/2007) ja muutokset (1302/2014)

THL:n Lastensuojelun käsikirjan Laki- ja oikeuskäytäntö -osioon on koottu lastensuojelutyöhön liittyvä keskeinen lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö. Lastensuojelun käsikirjan sisältö pohjautuu lastensuojelulakiin ja muihin lastensuojelutyöhön liittyviin lakeihin.

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 11§:

Tuen tarpeet

Sosiaalipalveluja on järjestettävä [kohdat:]
7) lapsen tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseksi;
8) päihteiden ongelmakäytöstä, mielenterveysongelmasta sekä muusta sairaudesta, vammasta tai ikääntymisestä aiheutuvaan tuen tarpeeseen;

Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) 24§:

Päihdetyöllä vähennetään ja poistetaan päihteisiin liittyviä hyvinvointia ja turvallisuutta vaarantavia tekijöitä sekä tuetaan päihteettömyyttä.

Tässä laissa tarkoitettuun sosiaalihuollon päihdetyöhön kuuluu:
1) ohjaus ja neuvonta; 2) päihteiden ongelmakäyttäjille, heidän omaisilleen ja muille läheisilleen suunnatut sosiaalihuollon erityispalvelut; 3) muut 14 §:n mukaiset päihteettömyyttä tukevat tai päihteiden ongelmakäytön vuoksi tarvittavat sosiaalipalvelut.

Raskaana olevalla henkilöllä on oikeus saada välittömästi riittävät päihteettömyyttä tukevat sosiaalipalvelut.

Sosiaalihuollossa tehtävä päihdetyö on suunniteltava ja toteutettava siten, että se muodostaa toimivan kokonaisuuden muun kunnassa tehtävän päihdetyön ja mielenterveystyön kanssa.

Terveydenhuoltolaki (1326/2010) 70§:

Lapsen huomioon ottaminen aikuisille suunnatuissa palveluissa.

Terveydenhuollon viranomaisten on järjestettävä välttämättömät palvelut raskaana olevien naisten ja syntyvien lasten erityiseksi suojelemiseksi. Palvelut on järjestettävä yhteistyössä sosiaalihuollon viranomaisten kanssa. Lapsen hoidon ja tuen tarve on selvitettävä ja lapselle on turvattava riittävä hoito ja tuki, kun lapsen vanhempi, huoltaja tai muu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaava henkilö saa päihdehuolto- tai mielenterveyspalveluja tai muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joiden aikana hänen kykynsä huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta arvioidaan heikentyneen."

Päihdehuoltolaki (41/1986) 7§:

Huollon tarve

Päihdehuollon palveluja tulee antaa henkilölle, jolla on päihteiden käyttöön liittyviä ongelmia, sekä hänen perheelleen ja muille läheisilleen. Palveluja on annettava henkilön, hänen perheensä ja muiden läheistensä avun, tuen ja hoidon tarpeen perusteella.