Julkaisut

A-klinikkasäätiö julkaisee päihde- ja mielenterveysteemoihin liittyviä raportteja, tutkimuksia ja selvityksiä. Mikäli tilaat painettuja julkaisuja, tutustu maksu- ja toimitusehtoihin.

Päihdelinkin maksuttomat materiaalit, kuten Lääkkeet ja alkoholi -esitteen ja päihdekohtaiset infokortit, löydät Päihdelinkin sivuilta.

Tutkimusjulkaisut on koottu julkaisutietokantaan Tietopuuhun.

Julkaisut

Taina Schneider, Teemu Kaskela, Irina Köntti (toim.)
2019

Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishankkeessa (2016–2019) kehitettiin päihdepalveluja niin, että korvaushoidossa olevat ovat aktiivisia toimijoita hoidossaan. Raportin teossa korvaushoidossa olevien ihmisten näkökulma on ollut keskeisin. Julkaisu sisältää toimintamallien kuvaukset, pohdintaa osallisuutta mahdollistavasta palvelujärjestelmästä ja hankkeen arviointia sekä hankkeen työntekijöiden että osallistujien näkökulmasta.

Hankeaikana perustettiin korvaushoidossa olevien potilasjärjestö Okey ry, jota myös kuvataan.

Verkkojulkaisu (pdf)

0,00000 €

A-klinikkasäätiön Muunto-hanke
2019

Päihdetyöhön integroidusta drug checking -ainetunnistuksesta ei ole aiemmin tehty suomenkielistä koostetta. Ainetunnistuksen käytäntöjen ja hyötyjen ohella julkaisuun on koottu eettisiä kysymyksiä aiheesta. Lopuksi pohditaan, miten palvelu voitaisiin toteuttaa Suomessa. Julkaisu herättelee ammattilaisia pohtimaan uudenlaisten päihdepalveluiden mahdollisuuksia. Katsaus avaa myös uusia näkökulmia huumeita käyttävien ihmisten kohtaamiseen. Samalla se muistuttaa aineen puhtauteen ja pitoisuuksiin liittyvistä riskeistä. Katsaus toimii helppolukuisena johdatuksena kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Verkkojulkaisu (pdf)

0,00000 €

Tuuli Pitkänen, Teemu Kaskela ja Jouni Tourunen 
A-klinikkasäätiön raporttisarja 66
2017

Rekisteritutkimuksen tavoitteena oli selvittää päihdehoidon asiakaskunnassa ja hoidossa tapahtuneita muutoksia 20 vuoden aikana. Päihdeongelmaisten kuolleisuus oli väestöön verrattuna suurta. Seurannan aikana 3 216 ihmistä kymmenestä tuhannesta oli kuollut, keskimäärin 50 vuoden iässä. Nuoremmissa ikäluokissa myrkytykset ja itsemurhat olivat yleisimpiä kuolinsyitä, vanhemmissa ikäluokissa sekä alkoholiperäiset että muut sairaudet. Tutkimus tuotti runsaasti uutta tietoa, jolla on merkitystä päihdeongelmiin liittyvien muutosten ymmärtämisen ja hoitotyön kehittämisen kannalta.

Verkkojulkaisu (pdf)

0,00000 €

Outi Hietala ja Ari Terävä
A-klinikkasäätiön Verkottaja-hanke
2017

Yhteiskehittämisessä asiakkaita kutsutaan kumppaneiksi ammattilaisten rinnalle. Julkaisu kuvaa Verkottaja 2013–2016 – päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua -projektin yhteiskehittämistä päihde- ja mielenterveystyössä sekä muissa sote-palveluissa. Kirjanen tekee näkyväksi kertyneitä kokemuksia, osallistujien oivalluksia ja yhteiselle kehittämiselle suotuisaa vuorovaikutusta. 

Verkkojulkaisu (pdf)

0,00000 €

Tuuli Pitkänen, Mirka Elovainio, Suvi Jokelainen ja Jouni Tourunen
A-klinikkasäätiön raporttisarja 65
2017

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) hyvinvointikyselyssä kartoitettiin kymmenen järjestön tavoittamien kansalaisten elämäntilannetta ja hyvinvointia. Kokemuksia tarkastellaan jaettuna kolmeen ryhmään: oman päihde- tai mielenterveysongelman vuoksi, läheisen ongelman vuoksi ja muista syistä toimintaan osallistuneet. Järjestötoiminnan koettiin parantavan hyvinvointia laaja-alaisesti.

Verkkojulkaisu (pdf)

0,00000 €

Virpi Koskela ja Anne Ovaska
A-klinikkasäätiön Völjy-kehittämishanke 2014–2017
2017

Oppaassa kuvataan pistämällä huumeita käyttävien ihmisten parissa tehtävän haittoja vähentävän asiakastyön hyviä käytäntöjä sekä sanoitetaan työssä syntynyttä hiljaista tietoa ja kokemusta. Tarkoituksena on auttaa ja rohkaista työntekijöiden lisäksi alan johtajia ja päättäjiä työn kokemusten reflektointiin ja jakamiseen.

Verkkojulkaisu (pdf)

0,00000 €

Hanna Bennett, Pirkko Hakkarainen, Jouni Tourunen
A-klinikkasäätiön raporttisarja 64
2016

Työmarkkinakeskusjärjestöt julkaisivat kesällä 2015 uuden Päihdehaitat hallintaan -suosituksen. Kyselytutkimus arvioi suositusten toteutumista työpaikoilla. A-klinikkasäätiö toteutti kyselyn osana Selvästi hyvää työtä -ohjelmaa yhteistyökumppaneina Alko Oy, EHYT ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus.

Verkkojulkaisu (pdf)

0,00000 €

Kati Savolainen ja Airi Partanen
A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 63
2015

Raportti huumeidenkäyttäjistä apteekkien asiakkaina vuonna 2014 kokoaa yhteen apteekeilta kerättyä tietoa huumeita käyttävien asiakkaiden asioinneista apteekeissa. Raportissa tarkastellaan ruiskujen ja neulojen myynti- ja vastaanottokäytäntöjä apteekeissa ja apteekkien tekemää yhteistyötä sekä osaamista huumeita käyttäviin asiakkaisiin liittyen. Raportin on tuottanut Huumehaitta-hanke.

Verkkojulkaisu (pdf)

0,00000 €

Esimerkkejä vertaisten ja ammattilaisten yhteistyöstä Osis-hankkeessa
Helena Virokannas (toim.), Liisa Osolanus & Tiina Varonen
Osis-hanke, A-klinikkasäätiö & Omaiset Huumetyön Tukena ry
2014
80 s. + liitteet

Opas kertoo käytännön tasolla vertaistoiminnan kehittämisestä, menetelmistä ja havainnoista. Näkökulman tarjoaa huumetyön vertaistoimintaa kehittänyt Osis-hanke.

Myös verkkojulkaisuna (pdf)

5,00000 €

Tuuli Pitkänen, Teemu Kaskela, Jouni Tourunen, Jonna Levola & Antti Holopainen
A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 61
2014
48 s. + liitteet

Paradise24fin-lomakkeella kartoitetaan viime aikoina koettujen psykososiaalisten vaikeuksien määrää ja voimakkuutta. Lomake soveltuu sekä kerta-arvioksi että henkilön kokonaistilanteen seurantaan. Raportissa esitellään Paradise-menetelmän kehittämisen vaiheet. Raportti sisältää myös lomakkeen sekä käyttö- ja tulkintaohjeet.

Verkkojulkaisu (pdf)

0,00000 €

Turun nuorisoaseman Kosketuspinta-projektin prosessiarviointi
Anne Puuronen
A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 60
2014
113 s. + liitteet

Nuoret sitoutuvat paremmin hoitoon, kun hoitosuhde ei ole vain vastaanotolla tapahtuvan työn varassa. Turun nuorisoaseman Kosketuspinta-kehittämisprojektissa kehitettiin matalan kynnyksen palveluita lähtökohtana hoitoon heikosti kiinnittyneet 16–29-vuotiaat nuoret. Arviointitutkimuksessa tarkastellaan asiakkaiden – nuorten ja heidän vanhempiensa – sekä nuorisoaseman työntekijöiden suhdetta hankkeessa kehitettyihin työkäytäntöihin.

Myös verkkojulkaisuna (pdf)

6,00000 €

Jukka Ahonen
A-klinikkasäätiön raporttisarja 59
2010
137 s.

Miten rahapelaamisesta tulee ongelma? Mikä pelaamisessa pitää kiinni? Miten hoitojärjestelmä toimii peliongelmaisten kohdalla? Kuinka ongelmapelaajat kehittäisivät hoitojärjestelmää? Tässä haastattelututkimuksessa kysymyksiin vastaa 36 rahapelien ongelmapelaajaa. Tutkimus pyrkii laajentamaan käsitystä ongelmapelaajista ja tuomaan esiin näkemyksiä hoitojärjestelmän kehittämistarpeista.

10,00000 €

Mika Mikkonen, Jaana Kauppinen, Minna Huovinen & Erja Aalto (toim.)
A-klinikkasäätiön raporttisarja 58
2010
65 s.

Etsivässä työssä jalkaudutaan tavoittamaan marginaalissa eläviä ihmisiä, joille yhteiskunnan tarjoamat palvelut ja toimintamuodot ovat jääneet vieraaksi. Kirja on koottu eurooppalaisen Correlation-verkoston etsivän työn ryhmän kokemuksista ja näkemyksistä. 

Myös verkkojulkaisuna (pdf)

10,00000 €

Hilkka Lydén (toim.)
Kettutien A-poliklinikka & Naistenkartano ry, Naisten virta -hanke
2010
35 s.

Millaisia erityisiä piirteitä on naisten päihdeongelmissa? Mitä on naiserityinen päihdetyö? Oppaassa esitellään naisten kanssa tehtävän päihdetyön sisältöjä ja työmuotoja. Teemoina muiden muassa naisen identiteetti ja tunteet, äitiys ja päihteet, väkivalta sekä seksuaalisuus.

Verkkojulkaisu (pdf)

0,00000 €

Mira Roine, Minna Ilva & Janne Takala (toim.)
A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 57
2010
93 s.

Raportti kokoaa yksiin kansiin Lasinen lapsuus -aihepiiristä tehtyjä tutkimuksia ja selvityksiä. Julkaisu on suunnattu kaikille lasten hyvinvoinnista kiinnostuneille. Raportin tarkoituksena on palvella ammattilaisia, jotka kohtaavat työssään lapsia ja perheitä ja joita vanhempien päihteidenkäytön ja lasten hyvinvoinnin väliset yhteydet askarruttavat.

 Verkkojulkaisu (pdf)

0,00000 €

Jukka Oksanen
A-klinikkasäätiön raporttisarja 55
2009
100 s.

Onnistuminen päihdetyössä edellyttää, että työntekijä saa asiakkaaseen yhteyden. Ilman sitä ihmistä ei voi auttaa. Käsitteellä terapeuttinen allianssi tarkoitetaan työntekijän ja asiakkaan liittoutumista asiakkaan auttamiseksi, hänen ongelmiensa helpottamiseksi ja ratkaisujen löytämiseksi. Julkaisussa tarkastellaan erilaisia terapeuttista allianssia ja sosiaali- ja hoitotyön vuorovaikutusta käsitteleviä tutkimuksia.

10,00000 €

Heikki Suhonen
A-klinikkasäätiön monistesarja 61
2008

Salon A-klinikan asumispalvelujen kehittämishankkeeseen (Astu-projekti) liittyneen tutkimusosion raportti. Tutkimushankkeen tavoitteena oli tutkia kuntoutus- ja asumispalvelujen vaikutuksia asiakkaiden arkeen. Raportti perustuu asiakkaiden ja työntekijöiden haastatteluihin ja erilaisiin tilasto- ja muihin dokumentteihin.

Verkkojulkaisu (pdf)

0,00000 €

Hilkka Lydén
A-klinikkasäätiön Messiin-projekti 
2007
35 s.

Opas pyrkii vastaamaan joihinkin päihdepalvelujen työntekijöiden kysymyksiin seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perheiden monimuotoisuudesta. Opas antaa välineitä asiakastyön tekemiseen, esimerkiksi puheeksi ottamiseen ja monimuotoisuuden kohtaamiseen. Oppaan lähtökohtana monimuotoisuuteen on esteettömyys: miten kehitämme palvelujamme niin, että ne ovat laadukkaita ja tavoitettavia mahdollisimman monelle.

Myös verkkojulkaisuna (pdf)

2,00000 €

Heikki Suhonen
A-klinikkasäätiön monistesarja 48
2005

Päihdeongelmista on alettu puhua entistä enemmän myös ikääntymisen yhteydessä. Mitä erityispiirteitä on ikääntyneiden päihdeongelmissa? Miten A-klinikoilla asiakastyötä tekevät päihdealan ammattilaiset ilmiön näkevät? Mitä päätelmiä ikääntyneiden päihdeongelmien yleistymisestä voidaan tehdä päihdehuollon palveluissa yleensä? Tutkimus pohjautuu A-klinikoiden työntekijöiden haastatteluihin.

Verkkojulkaisu (pdf)

0,00000 €

Katja Malin, Pekka Holmström, Antti Holopainen & Airi Partanen
A-klinikkasäätiön monistesarja 43
2004

Selvitys apteekkien suhtautumisesta huumeiden pistoskäyttäjiin asiakkaina vuonna 2003. Vertailuaineistona vuoden 2001 apteekkikysely.

Verkkojulkaisu (pdf)

0,00000 €

Anja Koski-Jännes, Anneli Pienimäki & Maarit Valtari
A-klinikkasäätiön raporttisarja 50
2003
68 s.

Tutkimustavoitteena oli selvittää, voidaanko laitoshoidossa olleiden päihdeongelmaisten selviytymistä tehostaa järjestämällä heille heidän omasta ympäristöstään sosiaalista tukea ja seuraa päihteettömään vapaa-ajan toimintaan. Lukuisat tutkimukset viittaavat siihen, että sosiaalinen tuki kuuluu tärkeimpiin selviytymistä selittäviin tekijöihin laitoshoidon jälkeen.

13,50000 €

Kirsi Utoslahti & Teuvo Peltoniemi (toim.)
A-klinikkasäätiön raporttisarja 42
2003
186 s. + liitteet

Lasinen lapsuus -kirjoituskilpailun parhaat tekstit yksien kansien välissä. Kirjoitukset kertovat, millaista on elää ja kasvaa alkoholiperheessä. Kirjoituskilpailuun osallistui lähes sata kirjoittajaa. Kilpailun ideana oli tarjota niille, joita elämä alkoholiperheessä on koskettanut, mahdollisuus kertoa tarinansa ja samalla työstää omia selviytymiskeinojaan. Mukana myös Lasinen lapsuus -projektin keräämää tietoa päihdeperheilmiön olemuksesta, yleisyydestä ja esilletulosta hoitojärjestelmissä.

25,00000 €

Riikka Perälä, Pekka Holmström, Antti Holopainen & Airi Partanen
A-klinikkasäätiön monistesarja 34
2003

Selvitys apteekkien suhtautumisesta huumeiden pistoskäyttäjiin asiakkaina vuonna 2001. Vertailuaineistona vuoden 1999 apteekkikysely.

Verkkojulkaisu (pdf)

0,00000 €

Nils Holmberg
A-klinikkasäätiön raporttisarja 41
2002
117 s.

Julkaisu kertoo tapausesimerkin avulla kognitiivisen perheterapian hoitoprosessista, jossa hyödynnettiin sekä kognitiivisia että muiden läheisten terapiasuuntien menetelmiä. Kirjoittaja työskentelee Järvenpään sosiaalisairaalassa psykologina ja psykoterapeuttina.

13,50000 €

Jari Peltola
A-klinikkasäätiön monistesarja 32
2002

Raportti nuorten Stoppari-huumehoitopalvelujen alkuvaiheen kehittymisestä. Raportti kuvaa palvelujen toteutumista, hoitomallien kehittymistä ja tuotoksena syntynyttä mallia. Palvelut on tarkoitettu nuorille, jotka tarvitsevat huumeiden tai muiden päihteiden käytön pysäyttämistä tai esimerkiksi rikoskierteen katkaisemista.

Verkkojulkaisu (pdf)

0,00000 €

Outi Harju, Anne Ovaska & Antti Holopainen
A-klinikkasäätiön monistesarja 23
2000

Helsingin Terveysneuvontapiste Vinkin asiakaskunnasta tehdyn selvityksen teemoina ovat huumeidenkäyttötottumukset, elämäntilanne, riskikäyttäytyminen ja sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käyttö.

Verkkojulkaisu (pdf)

0,00000 €

Outi Harju, Antti Holopainen & Tuula Annala
A-klinikkasäätiön monistesarja 22
2000

Selvitys apteekkien suhtautumisesta huumeiden pistoskäyttäjiin asiakkaina vuonna 1999. Vertailuaineistona vuosien 1997 ja 1998 apteekkikyselyt.

Verkkojulkaisu (pdf)

0,00000 €

Annikka Taitto
A-klinikkasäätiön raporttisarja 24
1998
118 s.

Tutkimus päihdeperheessä kasvaneen lapsen ongelmista ja selviytymisestä. Riippuvuutta käsitellään identiteettikysymyksenä, jolloin käsitys omasta itsestä, kyvyistä ja ominaisuuksista on jäänyt epäselväksi lapsuuden turvallisten vuorovaikutussuhteiden puuttuessa. Teoksessa kuvataan sekä aikuisuuden ongelmia että toipumista omista riippuvuuksista. Toipumisessa nousevat esille lapsena koettu turvattomuus, välittävien ja tukea antavien aikuisten puute sekä kielletyt tunteet – pieni lapsi, joka on jäänyt paitsi tarvitsemaansa rakkautta.

21,00000 €

Tuula Annala
A-klinikkasäätiön monistesarja 12
1998

Kaikille apteekeille suunnatussa kyselyssä vuonna 1997 selvitettiin apteekkien näkemyksiä ja kokemuksia ruiskujen ja neulojen myynnistä huumeidenkäyttäjille sekä kartoitettiin mahdollista viranomaisyhteistyötä.

Verkkojulkaisu (pdf)

0,00000 €

Anne Ovaska, Antti Holopainen & Tuula Annala
A-klinikkasäätiön monistesarja nro 7
1998

Suomen ensimmäinen suonensisäisesti huumeita käyttävien terveysneuvontapiste, Helsingin Vinkki, perustettiin 1997. Raportissa esitellään terveysneuvontakokeilun tuloksia ja huumeiden piikkikäyttäjien terveyskäyttäytymistä.

Verkkojulkaisu (pdf)

0,00000 €

R. Margaret Cork
A-klinikkasäätiön julkaisusarja 4
1970
117 s. + liitteet

Kansainvälinen alan klassikkotutkimus alkoholistivanhempien lapsista. Kuinka paljon kodin runsas alkoholinkäyttö voi vaikuttaa lapsen elämään, valintoihin ja myöhempään alkoholinkäyttöön. Lasten ongelmia pitää hoitaa, vaikka itse päihdeongelmaista ei saataisikaan hoitoon: lapsi ei ole hoidon väline, vaan tarvitsija.

6,00000 €

Esitteet

Hyvinvoinnin tekijä – A-klinikkasäätiö 2016–2019
2016

Myös verkkojulkaisuna (pdf – 236 kt)

Maksuton

0,00000 €

A-klinikkasäätiön sähköiset palvelut – Aina lähellä
Tietoa, tukea, neuvontaa ja koulutusta päihteistä ja psykososiaalisista ongelmista
2015

Maksuton

 

0,00000 €

AUDIT-testi ja apukortit

Painettu Audit-testi terveyden- ja sosiaalihuollon asiakastilanteisiin. Audit on Maailman terveysjärjestö WHO:n kehittämä alkoholin riskikäyttöä seulova kyselytesti. Taitelehtinen sisältää kysymykset ja palautteen.

0,20000 €

Kaksipuoleinen A4-kortti, jota terveydenhuollon työntekijät voivat käyttää alkoholin puheeksiotossa Audit-testin jälkeen.

Saatavilla myös pdf-muodossa Päihdelinkin Työn tueksi -osiossa.

0,30000 €

Kaksipuoleinen A4-kortti, jota sosiaalialan työntekijät voivat käyttää alkoholin puheeksiotossa Audit-testin jälkeen.

Saatavilla myös pdf-muodossa Päihdelinkin Työn tueksi -osiossa.

0,30000 €

Kaksipuoleinen laminoitu A4-kortti, jota ikäihmisten parissa työskentelevät voivat käyttää alkoholinkäytön puheeksiotossa. 

Saatavilla myös pdf-muodossa Päihdelinkin Työn tueksi -osiossa.

0,30000 €