Materiaalit ja julkaisut

Joko olet tutustunut julkaisuihimme ja materiaalipaketteihimme? Löydät ne kootusti tältä sivulta, olipa kyse vanhempien päihteidenkäytöstä, kuntodopingista, ainetunnistuksesta, C-hepatiitin hoidosta tai korvaushoidosta. 

Materiaalit

Lasisesta lapsuudesta varhaiskasvatuksen työntekijöille

Lapsi ja vanhempien alkoholinkäyttö -opas antaa tietoa vanhempien juomisesta kärsivän lapsen tunnistamisesta ja esittelee keinoja, jotka auttavat käsittelemään vanhempien alkoholinkäyttöä lasten kanssa niin kahden kesken kuin ryhmässä.

Jos sais kolme toivomusta -työkirjassa on tehtäviä, pelejä ja leikkejä, joiden avulla lasten kanssa voi käsitellä aikuisten alkoholinkäyttöä.

Löydät materiaalit täältä Lasisen lapsuuden sivuilta. 

Vanhemman päihde- ja mielenterveysongelmista yläkouluikäisille

Millaista on, kun omalla vanhemmalla on ongelmia mielenterveyden tai päihteidenkäytön kanssa? Varjoton mieli -draamakokonaisuus on videoita, tehtäviä ja ohjaajan ohjeen sisältävä kokonaisuus, joka on suunnattu yläkouluikäisille nuorille ja heidän kanssaan toimiville aikuisille. Sen tavoitteena on lisätä tietoa mielenterveys- ja päihdeasioista, vähentää niitä koskevia ennakkoluuloja ja opastaa, mistä ja miten apua voi saada ja kaveria auttaa.

Varjoton mieli -draamakokonaisuuteen tutustut täältä.

Kuntodopingista yläasteen ja toisen asteen terveystiedon opetukseen

Dopinglinkki on tuottanut kattavan opetusmateriaalin ja valmiit tuntisuunnitelmat kuntodopingista yläasteen ja toisen asteen terveystiedon opetukseen. Materiaalit ovat ladattavissa maksutta opetuskäyttöön tai itsenäiseen opiskeluun. Materiaalipakettiin kuuluu myös tentti vastauksineen.

Dopinglinkin opetusmateriaalit, valmiit tuntisuunnitelmat ja tentin löydät täältä.

Päihteidenkäytön puheeksiotosta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

Päihdelinkissä on oppaita ja tukimateriaalia muiden muassa alkoholinkäytön puheeksiottoon.

Pääset tästä Päihdelinkin sote-ammattilaiselle tarkoitettuun tietopankkiin.

C-hepatiitista sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

Se on veressä -sivusto sisältää luotettavaa tietoa ja ohjeita C-hepatiitista. Sivusto on suunnattu paitsi C-hepatiittitartuntaa epäileville, tartunnan saaneille ja heidän läheisilleen, myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Siirryt tästä Se on veressä -sivustolle.

Julkaisut

Pienoisetnografinen tutkimus osallisuuden ulottuvuuksista mielenterveyskuntoutujien kohtaamispaikassa

Image
raportin kansikuva

Sari Jurvansuu, Teemu Kaskela & Jouni Tourunen
Tietopuu: Tutkimussarja 5/2021: 1-22. 

Mielenterveyskuntoutujien kohtaamispaikan mahdollistama osallisuus oli mielekästä tekemistä ja arjen jäsentymistä, jossa tärkeää olivat rutiinit ja yksilöllisten voimavarojen huomioiminen. Yhteisöllistä osallisuutta vahvisti kokemus hyväksytyksi ja ymmärretyksi tulemisesta. 

tietopuu_tutkimussarja_521.pdf487.34 KB

​​​​Biljardia pienellä porukalla – sitova ja yhdistävä sosiaalinen pääoma paikallisen A-killan toiminnassa

Image
raportin kansikuva

Teemu Kaskela, Sari Jurvansuu & Jouni Tourunen 
Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 3/2021:1-18. 

Vapaamuotoinen ja päihteetön yhdessäolo loi A-killassa sosiaalista pääomaa, joka mahdollisti päiväkeskuksen ylläpitämisen vapaaehtoistoimin. Aktiivisimmat kävijät muodostivat tiiviin yhteisön, joille päiväkeskus oli muodostunut ”varakodiksi”. 

tietopuu_katsauksia_321.pdf395.56 KB

Päihdekuntoutusohjelmat vankilassa – Historiallinen katsaus sekä ohjaajien ja vankien kokemukset

Image
Päihdekuntoutusohjelmat vankilassa

Jouni Tourunen, Teemu Kaskela ja Antti Weckroth
A-klinikkasäätiön raporttisarja 68
2019

Raportti esittelee pohjoismaisen yhteishankkeen “Prison-based drug treatment in the Nordic countries: control and rehabilitation in welfare state institutions” (2011–2014) suomalaisia tuloksia. Raportti tarkastelee päihdekuntoutusohjelmien historiallista kehitystä sekä päihdeohjaajien ja päihdekuntoutukseen osallistuneiden vankien näkemyksiä kolmessa vankilassa. Päihdekuntoutuksen merkitys korostuu vankeinhoidon strategiassa. Arkikäytäntöjen tasolla ohjelmien ja niihin osallistuvien määrät sekä resurssit ovat vähentyneet. Päihdekuntoutusohjelmien asemaa vankeinhoidossa olisikin syytä arvioida uudelleen.

Päihdekuntoutusohjelmat vankilassa_ verkko.pdf712.14 KB

A Pilot Project for the Treatment of Chronic Hepatitis C with Direct-Acting Antivirals among Patients Receiving Opioid Agonist Therapy in Finland

Image
A Pilot Project for the Treatment of Chronic Hepatitis C with Direct-Acting Antivirals among Patients Receiving Opioid Agonist Therapy in Finland

Jouni Tourunen, Margareeta Häkkinen, Tuuli Pitkänen & Kaarlo Simojoki
A-klinikkasäätiön raporttisarja 67
2019

Kansainvälisten hoitosuositusten ja Suomen C-hepatiittistrategian mukaan C-hepatiittia sairastavat huumeidenkäyttäjät tulisi hoitaa viiveettä. A-klinikka Oy:n toteuttaman hoitopilotin mukaan C-hepatiitin hoito uuden sukupolven lääkkeillä onnistuu hyvin opioidiriippuvuuden korvaushoidon yhteydessä. Raportti kuvaa hoitopilotin toteuttamisen vaiheet, potilaiden ja työntekijöiden kokemukset sekä keskeiset tulokset ja johtopäätökset. Raportin lopussa hoitomalli ja sen vaiheet esitetään myös tiivistettyinä kaavioina.

HCV_Pilot_Project.pdf1.63 MB

OK-hankkeen loppuraportti

Image
OK-hankkeen loppuraportti

Taina Schneider, Teemu Kaskela, Irina Köntti (toim.)
2019

Opioidikorvaushoidossa olevien sosiaalisen osallisuuden vahvistamisen kehittämishankkeessa (2016–2019) kehitettiin päihdepalveluja niin, että korvaushoidossa olevat ovat aktiivisia toimijoita hoidossaan. Raportin teossa korvaushoidossa olevien ihmisten näkökulma on ollut keskeisin. Julkaisu sisältää toimintamallien kuvaukset, pohdintaa osallisuutta mahdollistavasta palvelujärjestelmästä ja hankkeen arviointia sekä hankkeen työntekijöiden että osallistujien näkökulmasta.

Hankeaikana perustettiin korvaushoidossa olevien potilasjärjestö Okey ry, jota myös kuvataan.

ok-hanke_loppuraportti.pdf13.85 MB

Ainetunnistuksen aika: Päihdetyön täydentäminen drug checking -menetelmällä

Image
Ainetunnistuksen aika

A-klinikkasäätiön Muunto-hanke
2019

Päihdetyöhön integroidusta drug checking -ainetunnistuksesta ei ole aiemmin tehty suomenkielistä koostetta. Ainetunnistuksen käytäntöjen ja hyötyjen ohella julkaisuun on koottu eettisiä kysymyksiä aiheesta. Lopuksi pohditaan, miten palvelu voitaisiin toteuttaa Suomessa. Julkaisu herättelee ammattilaisia pohtimaan uudenlaisten päihdepalveluiden mahdollisuuksia. Katsaus avaa myös uusia näkökulmia huumeita käyttävien ihmisten kohtaamiseen. Samalla se muistuttaa aineen puhtauteen ja pitoisuuksiin liittyvistä riskeistä. Katsaus toimii helppolukuisena johdatuksena kaikille aiheesta kiinnostuneille.

ainetunnistuksen_aika_-katsaus_2019.pdf920.61 KB

Päihdehoidon asiakaskunta ja päihdeongelmaan liittyvä ennenaikaisen kuoleman riski: hoito- ja rekisteritietoihin perustuva seurantatutkimus

Image
Julkaisun kansikuva

Tuuli Pitkänen, Teemu Kaskela ja Jouni Tourunen 
A-klinikkasäätiön raporttisarja 66
2017

Rekisteritutkimuksen tavoitteena oli selvittää päihdehoidon asiakaskunnassa ja hoidossa tapahtuneita muutoksia 20 vuoden aikana. Päihdeongelmaisten kuolleisuus oli väestöön verrattuna suurta. Seurannan aikana 3 216 ihmistä kymmenestä tuhannesta oli kuollut, keskimäärin 50 vuoden iässä. Nuoremmissa ikäluokissa myrkytykset ja itsemurhat olivat yleisimpiä kuolinsyitä, vanhemmissa ikäluokissa sekä alkoholiperäiset että muut sairaudet. Tutkimus tuotti runsaasti uutta tietoa, jolla on merkitystä päihdeongelmiin liittyvien muutosten ymmärtämisen ja hoitotyön kehittämisen kannalta.

julkaisu_paihdehoidon_asiakaskunta.pdf1.53 MB

Verkottajan kammareissa – Kutsu päihde- ja mielenterveyspalvelujen yhteiskehittämisen tiloihin ammattilaisina ja kokemusasiantuntijoina

Image
Verkottajan kammareissa kansikuva

Outi Hietala ja Ari Terävä
A-klinikkasäätiön Verkottaja-hanke
2017

Yhteiskehittämisessä asiakkaita kutsutaan kumppaneiksi ammattilaisten rinnalle. Julkaisu kuvaa Verkottaja 2013–2016 – päihde- ja mielenterveystyön kokemusta, vertaisuutta ja ammattiapua -projektin yhteiskehittämistä päihde- ja mielenterveystyössä sekä muissa sote-palveluissa. Kirjanen tekee näkyväksi kertyneitä kokemuksia, osallistujien oivalluksia ja yhteiselle kehittämiselle suotuisaa vuorovaikutusta. 

verkottajan_kammareissa.pdf1.49 MB

Ihmisten äänellä: Järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelun tarpeet

Image
Ihmisten äänellä: Järjestöjen tavoittamien kansalaisten hyvinvoinnin vajeet ja palvelun tarpeet

Tuuli Pitkänen, Mirka Elovainio, Suvi Jokelainen ja Jouni Tourunen
A-klinikkasäätiön raporttisarja 65
2017

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) hyvinvointikyselyssä kartoitettiin kymmenen järjestön tavoittamien kansalaisten elämäntilannetta ja hyvinvointia. Kokemuksia tarkastellaan jaettuna kolmeen ryhmään: oman päihde- tai mielenterveysongelman vuoksi, läheisen ongelman vuoksi ja muista syistä toimintaan osallistuneet. Järjestötoiminnan koettiin parantavan hyvinvointia laaja-alaisesti.

raporttisarja_65.pdf4.25 MB

Haittoja vähentävän työn opas – Völjy-kehittämishankkeessa koetut hyvät käytännöt

Image
Haittoja vähentävän työn opas

Virpi Koskela ja Anne Ovaska
A-klinikkasäätiön Völjy-kehittämishanke 2014–2017
2017

Oppaassa kuvataan pistämällä huumeita käyttävien ihmisten parissa tehtävän haittoja vähentävän asiakastyön hyviä käytäntöjä sekä sanoitetaan työssä syntynyttä hiljaista tietoa ja kokemusta. Tarkoituksena on auttaa ja rohkaista työntekijöiden lisäksi alan johtajia ja päättäjiä työn kokemusten reflektointiin ja jakamiseen.

haittoja_vahentavan_tyon_opas_voljy.pdf3.54 MB

Työelämä ja alkoholin haitat – Kyselytutkimus Päihdehaitat hallintaan -suositusten toteutumisesta työpaikoilla

Image
Työelämä ja alkoholin haitat

Hanna Bennett, Pirkko Hakkarainen, Jouni Tourunen
A-klinikkasäätiön raporttisarja 64
2016

Työmarkkinakeskusjärjestöt julkaisivat kesällä 2015 uuden Päihdehaitat hallintaan -suosituksen. Kyselytutkimus arvioi suositusten toteutumista työpaikoilla. A-klinikkasäätiö toteutti kyselyn osana Selvästi hyvää työtä -ohjelmaa yhteistyökumppaneina Alko Oy, EHYT ry, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Työturvallisuuskeskus.

tyoelama_ja_alkoholin_haitat_raportti_a-klinikkasaatio.pdf2.42 MB

"Tää on meidän juttu" – Päihdetyön vertaistoiminnan opas

Image
"Tää on meidän juttu"

Esimerkkejä vertaisten ja ammattilaisten yhteistyöstä Osis-hankkeessa
Helena Virokannas (toim.), Liisa Osolanus & Tiina Varonen
Osis-hanke, A-klinikkasäätiö & Omaiset Huumetyön Tukena ry
2014
80 s. + liitteet

Opas kertoo käytännön tasolla vertaistoiminnan kehittämisestä, menetelmistä ja havainnoista. Näkökulman tarjoaa huumetyön vertaistoimintaa kehittänyt Osis-hanke.

Mahdollista tilata meiltä printti-versiona hintaan 5 EUR kappale. Tilaukset voit lähettää tilaukset (at) a-klinikka.fi.

osis_opas.pdf2.83 MB

Toimintakykyä kartoittava Paradise24fin-lomake: Tausta ja käyttöohjeet

Image
Toimintakykyä kartoittava Paradise24fin-lomake: Tausta ja käyttöohjeet

Tuuli Pitkänen, Teemu Kaskela, Jouni Tourunen, Jonna Levola & Antti Holopainen
A-klinikkasäätiön raporttisarja nro 61
2014
48 s. + liitteet

Paradise24fin-lomakkeella kartoitetaan viime aikoina koettujen psykososiaalisten vaikeuksien määrää ja voimakkuutta. Lomake soveltuu sekä kerta-arvioksi että henkilön kokonaistilanteen seurantaan. Raportissa esitellään Paradise-menetelmän kehittämisen vaiheet. Raportti sisältää myös lomakkeen sekä käyttö- ja tulkintaohjeet.

Paradise24fin_raportti_61.pdf1.73 MB

Varjoista valoon – Tarinoita riippuvuudesta

Image
Varjoista valoon

A-klinikkasäätiö 2018

Aila, Milla ja Vilja, kolme opioidikorvaushoidossa olevaa kuntoutujaa, kertoo tarinansa lapsuudesta haastatteluhetkeen saakka. Julkaisu liittyi Mikkelin A-klinikan Marginaalissakin mahdollisuus -hankkeeseen (2016–2018). Hankkeessa edistettiin opioidikorvaushoidossa olevien kuntoutumisen edellytyksiä, sosiaalista osallisuutta ja työelämävalmiuksia. Haastattelut on tehnyt Taija Siitari osana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun sosionomiopintojen opinnäytetyötään.

varjoista_valoon.pdf1.98 MB